Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Jwenn swen sante pedyatrik

Depatman Sante Piblik ofri swen pedyatrik pou tibebe, timoun, ak jèn nan uit sant sante Vil la. Ekip nou yo bay swen medikal ak sèvis sosyal pitit ou yo bezwen rete an sante.

Sèvis yo enkli:

Nou bay sèvis tradiksyon ak entèpretasyon pou pasyan sant sante ak fanmi yo.

Kiyès

Swen pedyatrik disponib pou tibebe, timoun, ak adolesan ki gen laj 0-18 an.

Ki kote ak ki lè

Yo aksepte mache-ins, men randevou yo ankouraje. Rele pou pran yon randevou.

 

Aprann plis bagay sou founisè swen pedyatrik yo nan chak sant sante ak espesyalite yo.

Pri

Sant sante vil yo aksepte plan Medicare, Medicaid, HMO, ak pifò lòt asirans. Si ou pa gen asirans, sant yo ap chaje yon ti frè ki baze sou gwosè fanmi ak revni.

Konseye avantaj nou yo ka ede ou aplike tou pou asirans sante abòdab.

Kontni ki gen rapò

 

Lòt sant sante nan tout vil la bay swen medikal gratis oswa pri ki ba pou rezidan Philadelphia yo. Sèvis yo enkli prevansyon, byennèt, ak tretman pou maladi komen.

Itilize Chèche swen prensipal nou an pou jwenn yon sant sante ki bay sèvis ou bezwen yo.

Top