Ale nan kontni prensipal

Sante mantal ak fizik

Jwenn swen prenatal

Swen prenatal se swen sante ou jwenn lè ou ansent. Youn nan bagay ki pi bon ou ka fè pou tibebe w la se jwenn swen bonè ak regilye prenatal.

Chak gwosès se diferan, kidonk ou ta dwe jwenn swen prenatal ak chak gwosès, menm si ou te ansent anvan, Pi bonè ou jwenn te kòmanse, pi bon an.

Jwenn plis enfòmasyon sou gwosès ak swen prenatal nan Philly Loves Families.

Swen prenatal nan sant sante Vil la

Sant sante Vil nou yo bay swen medikal ak sèvis sipò ou bezwen pou bay tibebe w la yon kòmanse an sante nan lavi. Pasyan ki enskri ka jwenn tès sante prenatal ki ka ede anpeche oswa trete pwoblèm sante yo anvan yo vin grav. Tès sa yo enkli:

  • Egzamen fizik.
  • Chèk san presyon.
  • Wotè ak pwa chèk yo.
  • Tès san.
  • Tès jenetik.
  • Tès Imaging (tankou ultrason).

Founisè prenatal nou yo ap pale avèk ou sou sante ou ak sante fetis ou pandan chak vizit prenatal ou yo. Yo pral ede w jwenn èd ou bezwen an si w ap gen nenpòt pwoblèm pandan gwosès ou.

Sant sante vil yo aksepte plan Medicare, Medicaid, HMO, ak pifò lòt opsyon asirans. Si ou pa gen asirans, nou ka ede ou aplike pou asirans sante abòdab.

Top