Ale nan kontni prensipal la

Sante mantal ak fizik

Vaksinen pitit ou

Vaksinasyon an tan ede bay iminite anvan timoun yo ekspoze a maladi ki kapab menase lavi. Vaksen yo san danje epi yo efikas.

Apre orè vaksen yo rekòmande a bay pitit ou a pi bon pwoteksyon kont maladi ki kapab grav.

Timoun ki gen 6 mwa — 5 an ki ale nan nenpòt gadri gwoup oswa etablisman gadri nan Philadelphia dwe resevwa yon dòz vaksen kont grip ant 1ye septanm ak 31 desanm chak ane. Etablisman gadri ou ka mande w la pou bay dokiman pitit ou resevwa vaksen kont grip la.

Jwenn plis enfòmasyon sou egzijans vaksinasyon lekòl la pou elèv Philadelphia nan klas K—12yèm ane.


Kap chèche yon vaksen lawoujòl?

Vaksen lawoujòl, malmouton, ak ribeyòl (MMR) se pi bon pwoteksyon ou kont lawoujòl - ak rezidan Philadelphia ka jwenn li gratis nan sant sante Vil la!

Pou timoun

Nenpòt timoun nan Philadelphia ka pran vaksen an nan nenpòt sant sante Vil la. Kontakte sant apèl nou an nan (215) 685-2933 pou pran yon randevou.

Pou nenpòt moun

Nou ap ofri tou mache-nan vaksen MMR nan twa sant sante Vil pou yon tan limite. Nenpòt rezidan Philadelphia kalifye. Vizite twa kote sa yo lendi jiska jedi, soti 10 a.m. — midi ak 1 — 3 p.m.:

  • Sant Sante 3, 555 S. 43rd St.
  • Sant Sante 4, 4400 Haverford Ave.
  • Sant Sante 5, 1900 N. 20yèm. St.

Pandan èdtan sa yo mache-nan, ou pa bezwen yon randevou. Pa gen okenn kopeman oswa frè pou vaksen an, epi ou pa menm bezwen yon ID - jis yon moso nan lapòs ak adrès ou sou li.

Chèche konnen kijan pou pran yon vaksen kont grip anyèl ak vaksen kont COVID-19 oswa rapèl pou pitit ou a.

Ki kote yo jwenn vaksen

Si pitit ou asirans

Si pitit ou a gen asirans sante, pi bon fason pou pran vaksen an se pran yon randevou ak doktè yo. Sepandan, famasyen yo ka administre kèk vaksen bay timoun yo. Rele davans pou tcheke pitit ou a ka pran vaksen nan famasi a, pou asire w ke yo gen vaksen ou bezwen yo, e ke asirans ou kouvri vaksen an.

Kap chèche yon doktè pou pitit ou a?
  • Rele nimewo ki sou do kat asirans pitit ou a oswa vizite sit entènèt konpayi an.
  • Rive nan yon sant sante Vil la. Rele davans pou pran yon randevou oswa aprann sou ki disponib mache-nan èdtan. Yo pral kapab fè w konnen ki idantifikasyon oswa prèv rezidans ou pral bezwen (si genyen) pou pitit ou pran vaksen an.

Si pitit ou a pa gen asirans

Si pitit ou a pa gen asirans sante, ou ka jwenn vaksen nan yon sant sante Vil la. Rele davans pou pran yon randevou oswa aprann sou ki disponib mache-nan èdtan. Yo pral kapab fè w konnen ki idantifikasyon oswa prèv rezidans ou pral bezwen (si genyen) pou pitit ou pran vaksen an. Sit sa yo ka ede ou aplike tou pou asirans sante abòdab pou pitit ou.

Top