Ale nan kontni prensipal

Sante mantal ak fizik

Fè tès pou VIH

Tout moun gen yon estati VIH. Sèl fason pou konnen ou, se pou fè tès.

Si w ap viv ak VIH, li enpòtan pou kòmanse tretman VIH pou ou ka viv yon lavi ki pi long, an sante. Si ou se VIH negatif, prevansyon VIH se pi bon pase tout tan: Pre-ekspoze pwofilaktik (PrEP) se itilize nan medikaman yo anpeche enfeksyon VIH. Si yo pran kòm preskri, PrEP ka itilize nan konbinezon ak kapòt yo anpeche enfeksyon seksyèlman transmisib.

Pifò moun pa montre siy oswa sentòm enfeksyon VIH, ni yo pa santi yo malad. Sepandan, siy enfeksyon VIH ki sot pase yo ka gen ladan:

 • Maltèt.
 • Lafyèv.
 • Misk fè mal.
 • Doulè nan vant.
 • Pèdi pwa.
 • Lannwit swe.
 • Fatig.
 • Nœuds lenfatik anfle.

Li enpòtan pou fè tès pou VIH. Ou ka jwenn yon tès nan founisè swen primè ou oswa nan youn nan anpil sit tès VIH atravè Philadelphia. Ou kapab tou fè tès nan ankourajman nan kay ou pa kòmann-nan yon twous pwòp tèt ou-tès.

Kiyès

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi rekòmande pou tout moun ki gen laj ant 13 ak 64 jwenn tès pou VIH omwen yon fwa kòm yon pati nan swen sante woutin yo. Apeprè youn nan 10 moun nan Philadelphia ki gen VIH pa konnen yo genyen li.

Moun ki nan pi gwo risk ta dwe fè tès pi souvan. Si ou te VIH-negatif dènye fwa ou te teste, e tès sa a te plis pase yon ane de sa, epi ou reponn wi a nenpòt nan kesyon sa yo, ou ta dwe jwenn yon tès VIH pi vit ke posib paske bagay sa yo ogmante chans ou pou trape viris la:

 • Èske ou se yon nonm ki te fè sèks ak yon lòt moun?
 • Eske ou te fè sèks - nan dèyè oswa vajen-ak yon patnè VIH-pozitif?
 • Eske ou te gen plis pase yon patnè sèks depi dènye tès VIH ou a?
 • Eske ou te enjekte dwòg ak zegwi pataje oswa travay (pou egzanp, dlo oswa koton) ak lòt moun?
 • Eske ou te echanje sèks pou dwòg oswa lajan?
 • Eske ou te dyagnostike ak oswa chache tretman pou yon lòt enfeksyon seksyèlman transmisib?
 • Eske ou te dyagnostike ak oswa trete pou epatit oswa tibèkiloz (TB)?
 • Eske ou te fè sèks ak yon moun ki ta ka reponn wi nan nenpòt nan kesyon ki anwo yo oswa yon moun ki gen istwa seksyèl ou pa konnen?

Ou ta dwe fè tès omwen yon fwa chak ane si ou kontinye fè nenpòt nan bagay sa yo. Gason seksyèl aktif masisi ak biseksyèl ka benefisye de tès pi souvan (pa egzanp, chak twa a sis mwa).

Si ou ansent, pale ak founisè swen sante ou sou tès pou VIH ak lòt fason pou pwoteje oumenm ak pitit ou a pou w jwenn VIH.

Anvan ou fè sèks pou premye fwa ak yon nouvo patnè, oumenm ak patnè ou ta dwe pale sou istwa seksyèl ak itilizasyon dwòg ou, divilge estati VIH ou, epi konsidere tès pou VIH ak aprann rezilta yo.

Ki kote ak ki lè

Jwenn yon kote pou fè tès

Tès gratis nan kay la

Kouman

Yo itilize diferan tès pou wè si ou gen VIH. Pale avèk founisè swen sante ou pou wè ki kalite tès VIH ki bon pou ou.

Top