Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn yon Sètifika Konvnab Pou Lwaye

Sèvis BECA

Pwopriyetè pwopriyete ki lwe pwopriyete rezidansyèl yo dwe bay lokatè yo yon Sètifika Konvnab pou Lwaye anvan yo deplase nan.

Kiyès

Pwopriyetè pwopriyete ak ajan otorize yo ka jwenn sètifika sa a.

Kondisyon

Pou ou kapab jwenn yon Sètifika Konvnab Lwaye, ou pa ka gen okenn avi vyolasyon eksepsyonèl ki gen rapò ak pwopriyete, eksepte pou vyolasyon annatant apèl kote mèt kay la te avize L&I.

Pwopriyetè a nan espas ki la lwe pou lontan dwe bay yon pwopriyete ki:

  • Èske san danje epi abitab.
  • Gen pwoteksyon dife ak detektè lafimen ki nan bon lòd k ap travay.

Pwopriyetè a dwe kenbe pwopriyete a nan tout kontra-lwaye a.

Ki kote ak ki lè

Sou entènèt

Sèvi ak eklips pou aplike.

Pri

Pa gen okenn pri pou sètifika a.

Kouman

Sèvi ak eklips pou aplike.

1
Bay enfòmasyon ou yo.
2
Bay Nimewo Lisans pou Lwaye ou (ke yo rele tou yon Nimewo Lisans Enspeksyon Lojman) oswa adrès lokasyon.
3
Sètifye ke alam dife ak sistèm deteksyon lafimen yo nan travay lòd ak jiska kòd.
4
View epi enprime Sètifika ou nan Konvnab pou Lwaye.
5
Yon fwa ou gen sètifika ou, bay yon kopi bay lokatè ou.

egzijans Renouvèlman

Pwopriyetè pwopriyete yo dwe jwenn yon nouvo Sètifika Konvnab Lwaye chak fwa yo lwe nan yon nouvo lokatè oswa renouvle kontra-lwaye yon lokatè ki deja egziste.

Top