Ale nan kontni prensipal

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Dispit yon avi vyolasyon kòd (CVN)

Anvan ou kòmanse

Rasanble atik yo pou sipòte ka w la:

  • Yon kopi avi vyolasyon kòd ou a (obligatwa).
  • Sipòte dokiman oswa foto.
  • Temwayaj ekri nan men temwen yo.

Sèvis BECA

Si ou panse ou te site pou yon vyolasyon kòd mal, ou ka mande yon revizyon nan ka w la. Gen twa fason pou fè demann sa a: an pèsòn, pa lapòs, oswa sou entènèt.

Ou responsab pou prezante dokiman oswa temwayaj pou sipòte ka w la.

Kouman

Aktyalizasyon COVID-19: Tout odyans dispit an pèsòn yo ranvwaye jiskaske lòt avi. Swiv enstriksyon ki anba yo pou soumèt yon dispit pa lapòs oswa sou entènèt.

pa lapòs

Pou mande yon odisyon pa lapòs, soumèt yon jistifikasyon alekri ak dokiman sipò nan:
City of Philadelphia
P.O. Box 56318 Philadelphia, PA 19130-6318

Sou entènèt

Vizite paj entènèt vyolasyon Kòd Biwo Revizyon Administratif la.

Kontni ki gen rapò

Top