Ale nan kontni prensipal la

Pèmi, vyolasyon ak lisans

Jwenn sètifikasyon BOUNCER

Yon BOUNCER defini nan chapit 9-3700 nan Kòd la Philadelphia kòm “nenpòt moun prensipalman fè devwa ki gen rapò ak sekirite, kenbe lòd, ak sekirite nan yon etablisman kouvri.” Yon etablisman ki kouvri se nenpòt etablisman bwè oswa lokatè asanble espesyal, tankou yon bar, klib, oswa restoran.

Pou travay kòm yon BOUNCER nan Philadelphia, ou dwe:

  • Ranpli 16 èdtan nan antrènman ki sòti nan yon n apwouve founisè antrènman twazyèm-pati.
  • Enskri kòm yon BOUNCER ak Biwo Direktè Managing la (MDO).

Pri

Pa gen okenn pri yo enskri kòm yon BOUNCER ak Vil la. Sepandan, founisè antrènman ou ka chaje yon frè.

Kouman

1
Chwazi yon antrenè.

Ou ta dwe chwazi yon antrenè nan lis apwouve bouncer antrènman bayè .

2
Ranpli 16 èdtan nan antrènman.

Ou r kou ta dwe gen ladan enfòmasyon sou jesyon alkòl, taktik defans san vyolans, verifikasyon laj, ak lòt sijè. Pou aprann plis, gade règleman yo pou pwogram antrènman BOUNCER.

3
Jwenn sètifika ou.

Lè ou fini antrènman ou, enstriktè ou a ap ba ou yon sètifika bouncer la. Sètifika sa a pral montre ke ou te satisfè egzijans antrènman yo.

4
Soumèt yon kopi sètifika ou nan Vil la.

Imèl yon kopi sètifika ou a MDO a nan bouncer.certificates@phila.gov.

5
Aplike pou travay.

Lè ou aplike pou yon travay kòm yon bouncer, bay yon kopi sètifika ou a anplwayè potansyèl ou. Yo dwe resevwa kopi a nan lespas 45 jou apre yo fin anboche ou epi kenbe li nan dosye.

Kòm yon pati nan pwosesis la anbochaj, ou ta dwe tou sibi yon entèvyou ak chèk background.

Renouvèlman

Pou rete sètifye, ou dwe ranpli yon kou rafrechiseur uit èdtan chak de ane ak yon founisè antrènman twazyèm-pati.

Ou ta dwe kòmanse kou resiklaj ou pa pi bonè pase yon ane anvan sètifika ou ekspire. Ou dwe fini li pa dènye jou nan mwa kalandriye a lè ou ranpli kou antrènman orijinal ou.

Pou egzanp: Si ou ranpli kou antrènman orijinal ou sou 1ye oktòb nan ane sa a , ou pa ta dwe kòmanse kou resiklaj ou jouk apre 1ye oktòb nan ane pwochèn. Ou dwe fini resiklaj la pa 31 oktòb nan ane annapre a.

Si ou fail ranpli kou a resiklaj, ou ka pa travay kòm yon BOUNCER jiskaske ou te ranpli yon lòt kou antrènman bouncer plen nan 16 èdtan.

Top