Chuyển đến nội dung chính

Chứng nhận Blight và quy hoạch khu tái phát triển

Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia (PCPC) hỗ trợ Cơ quan Tái phát triển tái phát triển các khu vực trống và tàn lụi.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy hoạch khu tái phát triển Tây Allegheny (2003) PDF Khu quy hoạch Bắc 2003
Quy hoạch khu tái phát triển Aramingo và Đông Venango (2017) PDF Khu quy hoạch phường sông 2017
Quy hoạch khu tái phát triển Army Piers (1963) PDF Khu quy hoạch Hạ Nam 1963
Quy hoạch khu tái phát triển Belmont (1972) PDF Khu quy hoạch phía Tây 1972
Chứng nhận lại bệnh bạc lá Callowhill (2011) PDF Khu quy hoạch trung tâm 2011
Quy hoạch khu tái phát triển Trung tâm Thành phố (1976) PDF Khu quy hoạch trung tâm 1976
Sửa đổi Quy hoạch Khu vực Tái phát triển Trung tâm Thành phố (2013) PDF Khu quy hoạch trung tâm 2013
Sửa đổi quy hoạch khu vực tái phát triển Center City: 18 và Vine (2010) PDF Khu quy hoạch trung tâm 2010
Sửa đổi quy hoạch khu vực tái phát triển Trung tâm Thành phố: 9th và Arch (2005) PDF Khu quy hoạch trung tâm 2005
Sửa đổi quy hoạch khu vực tái phát triển Trung tâm Thành phố: 9th và Ridge (2005) PDF Khu quy hoạch trung tâm 2005
Sửa đổi quy hoạch khu vực tái phát triển Center City: 9th và Callowhill (2004) PDF Khu quy hoạch trung tâm 2004
Chứng nhận lại bệnh bạc lá Central Brewerytown (2005) PDF Khu quy hoạch Hạ Bắc 2005
Quy hoạch khu tái phát triển Cottman Riverview (2005) PDF Khu quy hoạch Bắc Delaware 2005
Quy hoạch khu tái phát triển Cottman Riverview Tacony Extension (2005) PDF Khu quy hoạch Bắc Delaware 2005
Chứng nhận bệnh bạc lá Cottman Riverview Tacony Extension (2005) PDF Khu quy hoạch Bắc Delaware 2005
Quy hoạch khu tái phát triển Đông Frankford (2020) PDF Khu quy hoạch Hạ Đông Bắc 2020
Quy hoạch khu tái phát triển Đông Germantown (2003) PDF Khu quy hoạch Thượng Tây Bắc 2003
Quy hoạch khu tái phát triển Đông Overbrook (1997) PDF Khu quy hoạch phía Tây 1997
Chứng nhận lại bệnh bạc lá Eastwick (2006) PDF Khu quy hoạch Hạ Tây Nam 2006
Sửa đổi quy hoạch khu vực tái phát triển Eastwick (2006) PDF Khu quy hoạch Hạ Tây Nam 2006
Quy hoạch khu tái phát triển Eastwick (1954) PDF Khu quy hoạch Hạ Tây Nam 1954
Kế hoạch khu tái phát triển miền Nam Einstein (1966) PDF Khu quy hoạch Nam 1966
Quy hoạch khu tái phát triển Fairhill và St. Hugh (2003) PDF Khu quy hoạch Bắc 2003
Quy hoạch khu tái phát triển lần thứ 51 và Baltimore (2014) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2014
Quy hoạch khu tái phát triển thứ 54 và Columbia (2004) PDF Khu quy hoạch công viên phía Tây 2004
Chứng nhận bệnh bạc lá thứ 57 và Baltimore (Angora) (2005) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2005
Quy hoạch khu tái phát triển lần thứ 57 và Baltimore (Angora) (2005) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2005
Chứng nhận lại bệnh bạc lá lần thứ 44 và Aspen (2005) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2005
Quy hoạch khu tái phát triển thứ 44 và Aspen (2002) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2002
Sửa đổi quy hoạch khu vực tái phát triển lần thứ 44 và Aspen (2005) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2005
Kế hoạch khu tái phát triển lần thứ 44 và Aspen sửa đổi lần 2 (2005) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2005
Chứng nhận lại bệnh bạc lá lần thứ 44 và Belmont (2011) PDF Khu quy hoạch công viên phía Tây 2011
Quy hoạch khu tái phát triển lần thứ 45 và Sansom (2002) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2002
Sửa đổi kế hoạch tái phát triển lần thứ 45 và Sansom (2003) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2003
Quy hoạch khu tái phát triển lần thứ 49 và Locust (1997) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 1997
Sửa đổi quy hoạch khu vực tái phát triển lần thứ 49 và Locust (2002) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2002
Quy hoạch khu tái phát triển Frankford Creek (2002) PDF Khu quy hoạch Hạ Đông Bắc 2002
Quy hoạch khu tái phát triển Germantown (1967) PDF Khu quy hoạch Thượng Tây Bắc 1967
Quy hoạch khu tái phát triển Greenwich (1970) PDF Khu quy hoạch Nam 1970
Chứng nhận lại bệnh bạc lá Haddington (2006) PDF Khu quy hoạch phía Tây 2006
Quy hoạch khu tái phát triển Haddington (1962) PDF Khu quy hoạch phía Tây 1962
Quy hoạch khu tái phát triển Quảng trường Jefferson (1999) PDF Khu quy hoạch Nam 1999
Quy hoạch khu vực tái phát triển Kensington Bắc Lehigh (Auburn) (2016) PDF Khu quy hoạch phường sông 2016
Quy hoạch khu tái phát triển Kingsessing (2002) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2002
Quy hoạch khu tái phát triển Logan (2002) PDF Khu quy hoạch Thượng Bắc 2002
Sửa đổi quy hoạch khu vực tái phát triển Logan (2002) PDF Khu quy hoạch Thượng Bắc 2002
Kế hoạch khu tái phát triển Logan sửa đổi thứ 2 (2003) PDF Khu quy hoạch Thượng Bắc 2003
Quy hoạch khu tái phát triển Mantua (1968) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 1968
Sửa đổi Quy hoạch Khu vực Tái phát triển Mantua (2012) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2012
Sửa đổi quy hoạch khu tái phát triển Mantua (2005) PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 2005
Quy hoạch khu tái phát triển Kensington và Fishtown mới (2016) PDF Khu quy hoạch phường sông 2016
Chứng nhận lại bệnh bạc lá Nicetown (2006) PDF Khu quy hoạch Bắc 2006
Quy hoạch khu tái phát triển Nicetown (2010) PDF Khu quy hoạch Bắc 2010
Chứng nhận lại bệnh bạc lá lần thứ 19 và Master (2011) PDF Khu quy hoạch Hạ Bắc 2011
Quy hoạch khu tái phát triển thứ 9 và Ellsworth (2006) PDF Khu quy hoạch Nam 2006
Quy hoạch khu vực tái phát triển Bắc Philadelphia (2014) PDF Khu quy hoạch Hạ Bắc 2014
Sửa đổi quy hoạch khu vực tái phát triển Bắc Philadelphia: 31 và Cecil B. Moore (2017) PDF Khu quy hoạch Hạ Bắc 2018
Sửa đổi quy hoạch khu vực tái phát triển Ontario (2002) PDF Khu quy hoạch Bắc 2002
Quy hoạch khu tái phát triển Parkside Lancaster (1997) PDF Khu quy hoạch công viên phía Tây 1997
Sửa đổi quy hoạch khu tái phát triển Parkside Lancaster (2003) PDF Khu quy hoạch công viên phía Tây 2003
Quy hoạch khu tái phát triển Parkside Lancaster Sửa đổi thứ 2 (2005) PDF Khu quy hoạch công viên phía Tây 2005
Quy hoạch khu tái phát triển Khu lịch sử Parkside National Register (2000) PDF Khu quy hoạch công viên phía Tây 2000
Quy hoạch khu tái phát triển Pattison Avenue East (1960) PDF Khu quy hoạch Hạ Nam 1960
Quy hoạch khu tái phát triển Pennsport (1968) PDF Khu quy hoạch Nam 1968
Kế hoạch Khu vực Tái phát triển Point Breeze (2001) PDF Khu quy hoạch Nam 2001
Chứng nhận lại bệnh cháy lá Point Breeze và Grays Ferry (2009) PDF Khu quy hoạch Nam 2009
Quy hoạch khu tái phát triển Port Richmond (1963) PDF Khu quy hoạch phường sông 1963
Quy hoạch khu tái phát triển Phố Pratt (1962) PDF Khu quy hoạch phường sông 1962
Kế hoạch khu tái phát triển Sarah Allen (1998) PDF Khu quy hoạch phía Tây 1998
Chứng nhận lại bệnh bạc lá lần thứ 2 và Girard (2011) PDF Khu quy hoạch Hạ Bắc 2011
Sửa đổi thứ 16 và Moore đối với quy hoạch khu vực (2004) PDF Khu quy hoạch Nam 2004
Quy hoạch khu tái phát triển Nam Delaware (2003) PDF Khu quy hoạch Nam 2003
Quy hoạch khu tái phát triển Đông Nam Trung Bộ (1959) PDF Khu quy hoạch trung tâm 1959
Quy hoạch khu tái phát triển Southwark Queen Village (1963) PDF Khu quy hoạch trung tâm 1965
Quy hoạch khu tái phát triển Tây Nam Germantown (1998) PDF Khu quy hoạch Thượng Tây Bắc 1998
Quy hoạch Khu vực Tái phát triển Schuylkill Tây Nam (1970) PDF Khu quy hoạch Hạ Tây Nam 1970
Quy hoạch khu tái phát triển Tioga PDF Khu quy hoạch Bắc 1971
Chứng nhận bệnh bạc lá lần thứ 26 và Girard (2005) PDF Khu quy hoạch Hạ Bắc 2005
Quy hoạch khu tái phát triển cốt lõi của Thành phố Đại học PDF Khu Quy hoạch Đại học Tây Nam 1966
Quy hoạch khu tái phát triển Upper Nicetown PDF Khu quy hoạch Thượng Bắc 2003
Quy hoạch khu vực tái phát triển West Fairhill, Đông Tioga và Hunting Park PDF Khu quy hoạch Bắc 2004
Chứng nhận bệnh bạc lá West Oak Lane (2005) PDF Khu quy hoạch Thượng Bắc 2005
Quy hoạch khu tái phát triển West Oak Lane PDF Khu quy hoạch Thượng Bắc 2005
Quy hoạch khu tái phát triển Whitman PDF Khu quy hoạch Nam 1964
Sơ đồ khu tái phát triển Woodstock PDF Khu quy hoạch Bắc 1971
Đầu trang