Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Báo cáo cho nhiệm vụ bồi thẩm đoàn

Nếu bạn nhận được giấy triệu tập của bồi thẩm đoàn qua đường bưu điện, bạn được yêu cầu trả lời. Bạn có thể:

Nếu bạn đủ điều kiện cho nhiệm vụ bồi thẩm đoàn, bạn được yêu cầu báo cáo vào ngày được chỉ định của bạn. Nếu bạn không thể báo cáo vào ngày hôm đó, bạn có thể hoãn hoặc yêu cầu miễn trừ khó khăn.

Tìm hiểu thêm về nhiệm vụ bồi thẩm đoàn

Ủy ban bồi thẩm đoàn của Quận Tư pháp đầu tiên của Pennsylvania quản lý dịch vụ bồi thẩm đoàn. Truy cập trang web của Dịch vụ Ban giám khảo để tìm hiểu:

  • Làm thế nào để yêu cầu hoãn hoặc miễn trừ khó khăn.
  • Ai đủ điều kiện cho nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.
  • Làm thế nào để đáp ứng với lệnh triệu tập của bồi thẩm đoàn.
  • Làm thế nào để báo cáo cho nhiệm vụ bồi thẩm đoàn.
Đầu trang