Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Nộp đơn khiếu nại về xét nghiệm trước khi làm việc cho cần sa

Đối với nhiều công việc, việc yêu cầu các nhân viên tương lai phải được kiểm tra cần sa như một điều kiện làm việc là bất hợp pháp. Nếu bạn đã được yêu cầu nộp để thử nghiệm, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia (PCHR).

Luật này không giới hạn khả năng của người sử dụng lao động trong việc duy trì một nơi làm việc không có ma túy thông qua các chính sách, kỷ luật và các biện pháp khác. Thử nghiệm ma túy cho nhân viên hiện tại vẫn được phép.

Khi nào và ở đâu

Để đủ điều kiện, sự cố bạn muốn báo cáo phải xảy ra ở Philadelphia trong vòng 30 ngày qua.

Ngoại lệ đối với pháp luật

Các loại công việc

Thử nghiệm trước khi làm việc cho cần sa được cho phép nếu:

  • Nó được yêu cầu bởi bất kỳ quy chế hoặc quy định của liên bang hoặc tiểu bang cho các mục đích an toàn hoặc an ninh.
  • Nó được yêu cầu bởi chính phủ liên bang như một điều kiện để nhận được hợp đồng hoặc trợ cấp.
  • Nó được bao gồm trong các điều khoản của một thỏa thuận thương lượng tập thể.

Xét nghiệm trước khi làm việc cũng được phép đối với các công việc mà công việc của nhân viên có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hoặc sự an toàn của người khác. Điều này có thể bao gồm các công việc trong thực thi pháp luật, y học, xây dựng, và nhiều hơn nữa.

Để biết danh sách các trường hợp ngoại lệ hiện tại, hãy xem Chương 9-5502 của Bộ luật Philadelphia.

Quy định bổ sung

PCHR đang soạn thảo các quy định sẽ mở rộng danh sách các trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi sẽ không chấp nhận khiếu nại cho các vị trí được xác định trong các quy định được soạn thảo cho đến khi các quy tắc được hoàn thiện.

Làm thế nào để khiếu nại

1
Điền vào mẫu đầu vào.

Để bắt đầu, bạn có thể cần thu thập thông tin về yêu cầu xét nghiệm ma túy của chủ lao động.

Nếu bạn không chắc chắn hoặc có câu hỏi, PCHR sẽ làm việc với bạn về thông tin bổ sung. Bạn có thể liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số (215) 686-4670.

2
Gửi mẫu đầu vào qua thư hoặc email.

Các biểu mẫu có thể được gửi qua email đến pchr@phila.gov hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

Ủy ban Quan hệ
Con người Philadelphia Trung tâm Curtis
601 Walnut St., Suite 300 Nam
Philadelphia, PA 19106

Bạn cũng có thể fax biểu mẫu của mình tới (215) 686-4684.

3
Nhân viên PCHR sẽ xem xét mẫu đầu vào của bạn và liên hệ với bạn về việc nộp đơn khiếu nại.
Lên trên