Chuyển đến nội dung chính

Tội phạm, luật & công lý

Nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử hồ sơ tội phạm trong việc làm

Ở Philadelphia, người sử dụng lao động hỏi về lý lịch tội phạm trong quá trình nộp đơn xin việc là bất hợp pháp. Tiêu chuẩn sàng lọc hồ sơ tội phạm công bằng (hoặc luật tuyển dụng cơ hội công bằng) giúp đảm bảo rằng người sử dụng lao động ban đầu đưa ra các quyết định tuyển dụng và việc làm khác dựa trên trình độ công việc, mà không xem xét hồ sơ tội phạm của một người.

Nếu bạn tin rằng một người thuê lao động đã vi phạm luật này, bạn có thể nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia.

Các yêu cầu của luật tuyển dụng cơ hội công bằng

Luật Tuyển dụng Cơ hội Công bằng áp dụng cho người sử dụng lao động có một hoặc nhiều nhân viên (với một số ngoại lệ). Nó cấm các câu hỏi về hồ sơ tội phạm trong các đơn xin việc.

Sàng lọc ứng viên

Sau khi đưa ra lời đề nghị việc làm có điều kiện, người sử dụng lao động có thể tiến hành kiểm tra lý lịch hình sự đối với người nộp đơn. Nhà tuyển dụng phải sàng lọc từng ứng viên bằng cách xem xét:

  • Loại hành vi phạm tội và bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi nó xảy ra.
  • Lịch sử công việc của ứng viên.
  • Nhiệm vụ của công việc đang được tìm kiếm.
  • Tài liệu tham khảo về nhân vật hoặc việc làm.
  • Dẫn chứng về phục hồi chức năng.

Người sử dụng lao động có thể xem xét kết án hình sự trong vòng bảy năm kể từ ngày nộp đơn (không bao gồm thời gian bị giam giữ). Họ có thể không hỏi về các vụ bắt giữ hoặc buộc tội hình sự không dẫn đến kết án.

Từ chối ứng viên

Người thuê lao động chỉ có thể từ chối người nộp đơn dựa trên hồ sơ tội phạm nếu họ kết luận rằng người đó sẽ là rủi ro không thể chấp nhận được đối với doanh nghiệp hoặc người khác.

Khi từ chối người nộp đơn, nhà tuyển dụng phải thông báo cho họ bằng văn bản với lý do. Người thuê lao động phải cung cấp báo cáo lịch sử tội phạm và cho phép 10 ngày để người nộp đơn trả lời.

Làm thế nào để khiếu nại

1
2
Gửi khiếu nại của bạn qua thư hoặc trực tiếp.

Bạn phải gửi khiếu nại của mình tới:

Ủy ban Quan hệ
Con người Philadelphia Trung tâm Curtis
601 Walnut St., Suite 300 Nam
Philadelphia, PA 19106

3
Nhân viên PCHR sẽ xem xét mẫu đầu vào của bạn và gặp bạn về việc nộp đơn khiếu nại.

Biểu mẫu & hướng dẫn

Lên trên