Ale nan kontni prensipal

Pwopriyete, anpil & lojman

Jwenn reparasyon nan kay ijans

Si ou gen ijans ak sistèm lakay debaz yo, Pwogram Reparasyon Sistèm Debaz (BSRP) ta ka ede. Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD) finanse BSRP. Li bay reparasyon gratis nan kay pwopriyetè ki kalifye nan Philadelphia. Yo travay sou:

  • Sistèm elektrik.
  • Plonbri.
  • Chofaj.
  • Pwoblèm estriktirèl.
  • Roofing.

Kiyès

Pwopriyetè kay okipe ki satisfè direktiv revni nan kay la.

Kondisyon

Pou kalifye pou Pwogram Reparasyon Sistèm Debaz la, ou dwe ranpli sèten egzijans revni. Gade direktiv revni aktyèl yo.

Kouman

Vizite Paj Web BSRP a pou:

  • Aprann sou tout egzijans kalifikasyon pwogram lan.
  • Jwenn enstriksyon aplikasyon an.
  • Aplike nan pwogram nan.
Top