Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Jwenn èd si w ap fè fas a sanzabri

Si w ap fè fas a sanzabri, ou ka kalifye pou èd, tankou:

  • plasman abri ijans oswa lojman tanporè.
  • Èd finansye ak lwaye, deplase-nan depans, ak sèvis piblik.
  • Medyasyon, asistans konsèy, ak rezoud pwoblèm.
  • Asistans vwayajè bloke.

Nenpòt moun ka mande asistans san kay nan Philadelphia, kèlkeswa orijin, ras, oryantasyon seksyèl, sèks, relijyon, andikap, konpozisyon fanmi, sous revni, oswa laj.

Si angle se pa premye lang ou, sèvis entèpretasyon ki disponib.

Sèvis sa yo opere pa Inite Prevansyon, Reyabilitasyon & Admisyon (PDI) nan Biwo Sèvis Sanzabri. Asistans baze sou finansman ki disponib.

Kòman ou kapab jwenn èd

Kontakte travayè sosyal admisyon nou yo ak administratè ka yo nan youn nan de fason:

  1. Rele InfoLine Prevansyon Sanzabri a nan (215) 686-7177.
  2. Vizite yon sant admisyon sanzabri ki finanse nan vil la.

Yon travayè sosyal oswa yon manadjè ka ap ede ou ranpli yon estimasyon. Akòz volim apèl segondè, li te kapab pran plis pase 72 èdtan yo resevwa yon apèl tounen.

Dokiman obligatwa

Ou dwe kapab bay dokiman sa yo:

  • Batistè ak kat Sekirite Sosyal pou tout manm nan kay la.
  • Prèv revni pou tout manm nan kay la. Ou dwe date nan dènye 30 jou.

Kopi dokiman yo akseptab.

Top