Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Nonmen yon pwopriyete istorik oswa distri

Rejis la Philadelphia nan Andwa Istorik se yon envantè nan kote, zòn, ak objè ki te deziyen kòm istorik pa Komisyon an Istorik Philadelphia. Enskri a gen ladan:

 • Bilding.
 • Estrikti, tankou pon.
 • Interiors piblik.
 • Distri.
 • Sit, tankou Penn Trete Park.
 • Objè, tankou memoryal ak sous.

Komisyon Istorik Philadelphia kenbe enskri a epi li konsidere nouvo nominasyon.

Kiyès

Nenpòt moun ka nonmen yon kote yo enskri a san chaj.

Kritè pou deziyasyon

Pou yo kapab konsidere kòm pou enskri a, pwopriyete a dwe satisfè omwen youn nan kritè sa yo. Li ta dwe:

A. gen karaktè enpòtan, enterè, oswa valè kòm yon pati nan devlopman, eritaj, oswa karakteristik kiltirèl nan Vil la, Commonwealth, oswa Nasyon oswa yo dwe asosye ak lavi a nan yon moun enpòtan nan tan lontan an; oswa

B. dwe asosye ak yon evènman ki gen enpòtans nan istwa a nan Vil la, Commonwealth, oswa Nasyon; oswa

C. reflete anviwònman an nan yon epòk karakterize pa yon style diferan achitekti; oswa

D. enkòpore karakteristik distenktif nan yon style achitekti oswa echantiyon jeni; oswa

E. fè travay la nan yon designer, achitèk, achitèk jaden flè oswa designer, oswa enjenyè ki gen travay te siyifikativman enfliyanse devlopman istorik, achitekti, ekonomik, sosyal, oswa kiltirèl nan vil la, Commonwealth, oswa nasyon; oswa

F. gen ladan eleman nan konsepsyon, detay, materyèl, oswa pwofesyon ki reprezante yon inovasyon enpòtan; oswa

G. fè pati oswa ki gen rapò ak yon kare, pak, oswa lòt zòn diferan ki ta dwe konsève dapre yon motif istorik, kiltirèl, oswa achitekti; oswa

H. akòz kote inik li yo oswa karakteristik fizik sengilye, reprezante yon karakteristik vizyèl etabli ak abitye nan katye a, kominote, oswa Vil; oswa

I. te sede, oswa ka gen anpil chans sede, enfòmasyon enpòtan nan pre-istwa oswa istwa; oswa

J. egzanpifye eritaj kiltirèl, politik, ekonomik, sosyal, oswa istorik nan kominote a.

Kouman

Premyèman, tcheke enskri a pou wè si pwopriyete a te deja deziyen. Si li pa sou enskri a epi ou panse li satisfè omwen youn nan kritè yo, ou ka kòmanse pwosesis nominasyon an.

1
Diskite sou nominasyon ou avèk anplwaye Komisyon Istorik la.

Anvan ou prepare materyèl soumèt ou, diskite sou pwopriyete a ak anplwaye komisyon an. Yo ka ba ou konsèy epi di ou si gen enfòmasyon sou pwopriyete a nan dosye komisyon an.

2
Prepare epi soumèt nominasyon ou.

Rasanble materyèl soumèt ou, ki gen ladan fòm nan nominasyon, disètasyon ou, ak foto. Yon fwa ou vire nan nominasyon ou, li pral ale nan twa nivo nan revizyon.

3
Revize pa anplwaye komisyon.

Anplwaye komisyon an pral revize nominasyon ou pou Correct ak konplè. Yo ka mande pou plis enfòmasyon oswa revizyon. Oswa, yo ta ka fè chanjman yo sou pwòp yo.

Lè sa a, anplwaye a ap notifye pwopriyetè pwopriyete a epi enfòme yo lè Komite sou Deziyasyon Istorik la ap konsidere nominasyon an. Notifikasyon sa a pral pran plas omwen 30 jou davans nan reyinyon an.

Kòmanse nan dat notifikasyon an, komisyon an ap gen otorite pou revize nenpòt aplikasyon pou pèmi bilding pou pwopriyete a.

4
Revize pa Komite a sou Deziyasyon Istorik.

Nan yon reyinyon piblik, komite a ap konsidere nominasyon an epi deside si li satisfè omwen yon kritè pou deziyasyon. Komite a pral tande tou temwayaj nan men ou, anplwaye komisyon an, pwopriyetè pwopriyete a, ak piblik la an jeneral. Yo ka mande w pou plis enfòmasyon oswa revizyon.

Komite a Lè sa a, fè yon rekòmandasyon bay Komisyon an Istorik.

5
Revizyon ak aksyon pa Komisyon Istorik la.

Anjeneral, rekòmandasyon Komite sou Deziyasyon Istorik la prezante nan pwochen reyinyon Komisyon Istorik la chak mwa. Komisyon an pral revize nominasyon an epi tande temwayaj piblik la.

Komisyon an pral Lè sa a, vote sou nominasyon an. Si yo apwouve, yo pral pwopriyete a dwe ki nan lis sou enskri a.

Soumèt materyèl

Materyèl soumisyon ou yo ap varye selon kalite pwopriyete w ap nominasyon an. Pou yon lis konplè, revize egzijans yo ki soumèt nominasyon nan règ ak règleman komisyon an.

Pati kle yo nan nominasyon ou gen ladan yo:

 • Yon fòm nominasyon ofisyèl. Fòm sa a ap gen ladan enfòmasyon debaz tankou kote, kalite, itilizasyon, ak kondisyon pwopriyete a. Ou pral sèvi ak la:
  • Fòm nominasyon endividyèl pou bilding, estrikti, sit, oswa objè.
  • Fòm nominasyon Distri a pou distri istorik yo.
  • Fòm nominasyon enteryè pou Interiors piblik.
 • Yon deskripsyon fizik nan pwopriyete a. Naratif sa a ta dwe ede lektè a foto pwopriyete a ak anviwònman li yo.
 • Yon deskripsyon siyifikasyon istorik pwopriyete a. Naratif sa a, ke yo rele tou yon deklarasyon sou siyifikasyon, ta dwe eksplike kijan pwopriyete a satisfè youn oswa plis nan kritè enskri a.
 • Foto nan pwopriyete a.

Ki kote ak ki lè

Ou ka kontakte anplwaye Komisyon Istorik la nan (215) 686-7660 oswa preservation@phila.gov. Biwo Komisyon Istorik la sitiye nan:

1515 Arch St
13yèm Etaj
Philadelphia, PA 19102

Èdtan biwo yo lendi jiska vandredi soti 8:30 a.m. jiska 4 p.m.

Top