Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Rapòte yon vyolasyon lalwa ensèk kabann

Si yon lokatè plenyen sou pinèz nan pwopriyete lokasyon yo, mèt kay la dwe anboche yon pwofesyonèl kontwòl ensèk nuizib pou envestige, elimine nenpòt enfeksyon, epi fè enspeksyon swivi pou 12 mwa.

Si yon mèt kay pa reponn a avi yo oswa si yo elimine enfeksyon an, lokatè yo ka depoze yon plent nan Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I).

Kilè

Lokatè yo dwe notifye mèt kay yo alekri nan senk jou ouvrab pou jwenn oswa sispèk pinèz kabann. Si ou pa avize mèt kay ou ankò, ou ka toujou soumèt yon plent men avize mèt kay ou an premye ap jwenn rezilta yo pi rapid.

Pwopriyetè a dwe anboche pwofesyonèl kontwòl ensèk nuizib nan 10 jou ouvrab apre avi a pou envestige ak elimine nenpòt enfeksyon.

Kouman

Ou ka soumèt plent ou an sou entènèt oswa poste yon fòm papye bay:

Depatman Lisans ak Enspeksyon
C/O Atansyon AIU - Pinèz kabann
2401 Walnut Street, Suite 502 Philadelphia, PA 19103

Atachman

Si ou te deja avize mèt kay ou a alekri epi yo pa te reponn, ou ka chwazi tache sa ki annapre yo nan aplikasyon w lan:

  • Yon kopi notifikasyon an avèk prèv ke li te voye. Sa a kapab yon kopi yon imèl ki gen yon resi retounen oswa yon kopi yon notifikasyon voye pa lapòs ak yon resi lapòs.
  • Yon kopi dokiman ki montre ke yon pwopriyetè a/relasyon lokatè egziste (sètadi yon akò kontra-lwaye egzekite; prèv peman lwaye).

Si mèt kay la te gen pwopriyete a envestige, men li pa t 'gen pwofesyonèl kontwòl ensèk nuizib fè sèvis ratrapaj rekòmande, tanpri tache sa ki annapre yo nan aplikasyon w lan:

  • Yon kopi rapò envestigasyon la. Si mèt kay la pa t ba ou yon kopi rapò a, enkli yon deskripsyon detaye sou sèvis yo pa bay yo.
Top