Ale nan kontni prensipal

Pwopriyete, anpil & lojman

Jwenn èd pou peye bòdwo sèvis piblik ou

Si w ap an danje pou trape sèvis piblik ou fèmen oswa ale san chalè lakay ou, gen pwogram ki ka ede ou.

Sèvis Ijans Sèvis Fon Itilite (UESF)

UESF finanse pa Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD). Pwogram sa a bay asistans pou moun ak fanmi ki gen ti revni ki bezwen èd pou peye bòdwo sèvis piblik yo.

Vizite sitwèb UESF la pou aprann plis sou pwogram yo epi chèche konnen si ou kalifye.

Pwogram Asistans Enèji Kay Ba Revni (LIHEAP)

LIHEAP ofri sibvansyon lajan kach pou ede fanmi ki pa gen anpil revni yo peye bòdwo chofaj yo. Don kriz yo tou disponib pou lokatè ki nan danje imedya pou yo pa chalè.

Vizite sitwèb LIHEAP la pou aprann plis sou pwogram nan epi chèche konnen si ou kalifye.

Kontni ki gen rapò

Top