Ale nan kontni prensipal la

Pwopriyete, anpil & lojman

Jwenn yon rediksyon taks sou pwopriyete

Abatman taks sou pwopriyete yo egzante tout oswa yon pati nan yon amelyorasyon pou yon seri kantite ane. Sa a ankouraje nouvo konstriksyon oswa reyabilitasyon nan yon pwopriyete. Abatman:

  • Èd revitalize kominote yo epi kenbe rezidan yo.
  • Atire pwopriyetè kay ak biznis pou Philadelphia.
  • Diminye depans devlopman pou pwojè komèsyal ak rezidansyèl yo.

Ou ka aplike pou yon rediksyon nan Biwo Evalyasyon Pwopriyete (OPA). Kalite rediksyon an ka afekte sa ou bezwen soumèt ak aplikasyon w lan.

Kalite abatements

Devlopman Abatment pou pwopriyete rezidansyèl nouvo oswa amelyore (Lwa Eta 175)

Sa a se yon retrè 30 mwa pou:

  • Nouvo, konstriksyon rezidansyèl yo.
  • Amelyorasyon nan pwopriyete rezidansyèl ki deja egziste, ki pa okipe yo.
  • Amelyorasyon nan estrikti ki deja egziste ke yo te konvèti nan pwopriyete rezidansyèl yo.

Abatman an kòmanse nan premye jou nan mwa a apre pèmi bilding lan pibliye pa Depatman Lisans ak Enspeksyon (L&I).

Rehab Konstriksyon pou Pwopriyete Rezidans lan (Òdonans 961)

Sa a se yon diminisyon 10 ane pou amelyorasyon nan pwopriyete rezidansyèl ki deja egziste ki gen youn oswa plis inite. Li pa disponib pou otèl.

Abatment la kòmanse sou 1ye janvye apre mèt kay la sètifye ke amelyorasyon yo konplè.

Ou dwe depoze sètifika pou fini ak yon afidavi ki deklare dat fini ak OPA a anvan yo ka evalye valè abateman an epi kòmanse.

Rehab & Nouvo Konstriksyon pou Pwopriyete Komèsyal ak Endistriyèl (Òdonans 1130)

Sa a se yon rediksyon 10-ane pou nouvo konstriksyon oswa amelyorasyon nan deteryore endistriyèl, komèsyal, oswa lòt pwopriyete biznis.

Abatment la kòmanse sou 1ye janvye apre mèt kay la sètifye ke amelyorasyon an konplè.

Ou dwe depoze sètifika a nan fini ak sètifika a nan lokatè ki soti nan L&I. si yon sètifika L&I pa nesesè, mèt kay la dwe soumèt yon afidavi ki deklare dat amelyorasyon yo te konplè.

Nouvo Konstriksyon pou Pwopriyete Rezidans lan (Òdonans 1456-A)

Sa a se yon rediksyon dis ane pou nouvo konstriksyon nan pwopriyete rezidansyèl yo. Li pa disponib pou otèl.

Abatment la kòmanse premye mwa a apre dat tit la.

Ki kote ak ki lè

Kalite rediksyon an afekte lè ou pral soumèt aplikasyon w lan.

  • Pou abatements dapre Lwa Eta 175 oswa Òdonans 961, soumèt pa 31 desanm nan ane a ki pèmi a bilding bay.
  • Pou abatements dapre Òdonans 1130 oswa Òdonans 1456-A, soumèt nan swasant jou apre dat la lè yo emèt pèmi bilding lan.

Ou dwe soumèt aplikasyon ou a:

Biwo pou Evalyasyon Pwopriyete, Inite Abatement
601 Walnut St
Suite 300 W
Philadelphia, PA 19106

Anile yon rediksyon

Pou anile yon rediksyon, tout pwopriyetè pwopriyete a dwe siyen fòm anilasyon an. Si gen plis pase de mèt, yo ka siyen epi soumèt fòm adisyonèl. Yon fwa yo retire yon rediksyon, li pa ka mete tounen sou pwopriyete a.

Pwopriyete ki gen yon rediksyon taks rezidansyèl 10 ane pa kalifye pou Egzanpsyon Homestead la. Yon fwa ke abateman an ekspire, pwopriyetè kay yo ka aplike pou Egzanpsyon Homestead la.

Top