Ale nan kontni prensipal

Direktiv revni

Pifò pwogram DHCD yo limite a kay ki gen revni ki ba ak modere. Sèvi ak tablo sa a pou detèmine kalifikasyon kay ou.

 

Gwosè fwaye la
Non pwogram lan 1 2 3 4 5 6 7 8 > 8 pou chak moun
Pwogram Modifikasyon Adaptatif (1) $48,050 $54,950 $61,800 $68,650 $74,150 $79,650 $85,150 $90,650 $5,450
Pwogram Reparasyon Sistèm Debaz (1) $48,050 $54,950 $61,800 $68,650 $74,150 $79,650 $85,150 $90,650 $5,450
Pwogram Reyabilitasyon Eviksyon (EDP) Sible Asistans Finansye (5) $62,500 $71,400 $80,350 $89,250 $96,400 $103,500 $110,700 $117,850 $7,110
Sant Enèji Katye $39,100 $44,650 $50,250 $55,800 $60,300 $64,750 $69,200 $73,700 $4,450
Pwogram Liy Dirèk Aparèy chofaj (2) $21,870 $29,580 $37,290 $45,000 $52,710 $60,420 $68,130 $75,480 $7,710
Philly premye pwogram lakay (3) $80,100 $91,550 $103,000 $114,400 $123,600 $132,750 $141,900 $151,050 $9,150
Renmèt, Reparasyon, Renouvle (4) $96,100 $109,850 $123,600 $137,300 $148,300 $159,250 $170,250 $181,250 $10,950

(1) Reprezante 60% nan Revni Medyàn Zòn anba HUD Seksyon 8 limit revni anyèl, efikas 15 me 2023.
(2) Reprezante 150% nan direktiv federal povrete-nivo, efikas 12 janvye 2023.
(3) Reprezante 100% nan Revni Medyàn Zòn anba HUD Seksyon 8 limit revni anyèl, efikas 15 me 2023.
(4) Reprezante 120% nan Revni Medyàn Zòn anba HUD Seksyon 8 limit revni anyèl, efikas 15 me 2023.
(5) Reprezante 80% nan Revni Medyàn Zòn anba HUD Seksyon 8 limit revni anyèl, efikas 15 me 2023. Kalifikasyon sou revni aplike pou lokatè kay la.

Pwogram Prevansyon Foreclosure Philadelphia a ak sèvis asistans konsèy lojman yo louvri pou tout rezidan Philadelphia kèlkeswa revni.
Top