Ale nan kontni prensipal la

Katye resous

Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè sipòte yon kantite ajans ki ede rezidan ki gen lojman ak sèvis piblik. Sèvi ak Chèche nou an pou jwenn èd ou bezwen an.

Ajans

  • Ajans asistans konsèy lojman ofri sèvis pou gwoup ak moun. Yo ede rezidan yo achte ak kenbe kay yo, evite degèpisman ak sezi, ak plis ankò.
  • Komite Konsiltatif Katye (NAC) ede rezidan yo jwenn enfòmasyon sou pwogram Vil ki ta ka benefisye yo.
  • Katye Enèji Sant (NECs) bay enfòmasyon sou fason pou konsève pou sou sèvis piblik yo epi pou yo jwenn èd pou peye bòdwo enèji.

Lòt pwogram

DHCD sipòte tou pwogram ki gen yon enpak pozitif sou katye Philadelphia yo, tankou:

  • Nò Central Philadelphia Transfòmasyon Plan an, kòm yon pati nan Inisyativ la Chwa Katye. Pwogram federal sa a gen pou objaktif pou transfòme katye nan povrete ekstrèm nan fonksyone, dirab, kominote revni melanje.
  • Pwogram LandCare la, ki netwaye, vèt, ak estabilize anpil vid pou ede retounen yo nan itilizasyon pwodiktif.
Top