Ale nan kontni prensipal la

Pwosesis odit: $750,000 ak plis ankò

Itilize paj sa a si depans total òganizasyon ou federal ki soti nan tout sous finansman federal yo se $750,000 oswa plis.

Apèsi

Tout òganizasyon dwe soumèt:

 • Yon orè nan finansman federal gouvènman (SOFGF) fòm.
 • Yon fòm IRS 990 oswa yon deklarasyon ki konfime ke ou pa bezwen ranpli youn.
 • Yon rapò kontwòl kontab ak dokiman ki gen rapò.
 • Enfòmasyon sou itilizasyon lajan federal ou pou peye pou kontwòl kontab ou.

Gen kèk òganizasyon ki dwe soumèt:

 • Yon fòm IRS 8868 (Demann Ekstansyon).
 • Yon demann pou ekstansyon yo soumèt yon rapò kontwòl kontab nan vil la.

Pou enstriksyon konplè, gade egzijans yo ki soumèt rapò kontwòl kontab pou $750,000 oswa plis.


Soumèt Fòm 990 IRS ou ak Fòm 8868

Si... Lè sa a, ou dwe soumèt...
W ap ranpli yon Fòm 990 Yon kopi Fòm 990 ou nan senk jou apre ou voye l bay IRS
W ap ranpli yon Fòm 990 AK mande yon ekstansyon
 • Yon kopi Fòm 8868 ou a DHCD nan senk jou apre ou voye l bay IRS, ak
 • Yon kopi Fòm 990 ou a DHCD nan senk jou apre ou voye l bay IRS

Soumèt detay

Ou dwe soumèt yon kopi Fòm 990 ou pou ane fiskal òganizasyon w lan (FY) oswa ane almannak (CY) ki fini ant 1ye jiyè 2022 ak 30 jen 2023. Fòm 990 ou dwe:

 • Siyen pa tou de yon ofisyèl nan òganizasyon ou ak preparatè a, oswa
 • Yo te soumèt elektwonikman bay IRS.

Dat limit IRS pou Fòm 990 la baze sou dat fen FY yon òganizasyon oswa CY. Sa vle di ke chak òganizasyon ap gen pwòp dat limit li pou soumèt Fòm 990 li (ak Fòm 8868, si sa aplikab) nan DHCD.


Ki jan yo soumèt

Ou ka soumèt materyèl ou yo elektwonikman nan dhcd.auditing@phila.gov. Si ou pito soumèt kopi difisil, voye yo bay:

DHCD Odit Inite
1234 Market St, 17th Floor
Philadelphia, PA 19107


Dokimante ak soumèt angajman kontwòl kontab ou

Dokiman Dat limit pou soumèt a DHCD
Lèt kouvèti pou materyèl angajman Out 28, 2023
Notifikasyon nan angajman nan oditè endepandan Out 28, 2023
Odit angajman lèt Out 28, 2023
Ki pi resan kanmarad revizyon nan oditè ou Out 28, 2023

Soumèt detay

Pou lèt kouvèti ou a, gen ladan deklarasyon ki endike si wi ou non:

 • Organizationganizasyon ou an, pou kontwòl kontab sa a, se nan dezyèm ane a oswa ki vin apre nan yon angajman kontwòl kontab milti-ane.
 • Òganizasyon ou itilize oswa pral itilize nenpòt sous lajan federal pase nan DHCD pou peye pou kontwòl kontab sa a.

Lèt angajman kontwòl kontab ou dwe siyen pa tou de òganizasyon ou ak kontab piblik endepandan an (IPA) òganizasyon ou angaje. Li ta dwe gen ladan:

 • Konfimasyon ki pral kontwòl kontab la dwe fèt an akò avèk Vil la nan Philadelphia Subrecipient Gid Odit.
 • Yon kloz ki pèmèt aksè nan papye travay pa reprezantan DHCD oswa reprezantan li yo ak/oswa ajans pas-a.
 • Yon endikasyon si wi ou non kontwòl kontab ou se yon pati nan yon angajman odit miltip ane.

Verifikatè ou ta dwe kapab ofri ou ak revizyon kanmarad ki pi resan yo.


Ki jan yo soumèt

Ou ka soumèt materyèl ou yo elektwonikman nan dhcd.auditing@phila.gov. Si ou pito soumèt kopi difisil, voye yo bay:

DHCD Odit Inite
1234 Market St, 17th Floor
Philadelphia, PA 19107


Soumèt rapò kontwòl kontab ou

Dokiman Dat limit pou soumèt a DHCD
Rapò kontwòl kontab sèl Nan 4 mwa nan fen FY/CY òganizasyon an
Fòm koleksyon done (DCF) Nan 4 mwa nan fen FY/CY òganizasyon an
Lèt Jesyon, si sa aplikab Nan 4 mwa nan fen FY/CY òganizasyon an
Demann ekstansyon, si sa aplikab Omwen de semèn anvan rapò kontwòl kontab sèl se akòz

Soumèt detay

Ou dwe soumèt dokiman rapò odit pou ane fiskal òganizasyon w lan (FY) oswa ane kalandriye (CY) ki fini ant 1ye jiyè 2022 ak 30 jen 2023.

Si oditè òganizasyon ou a ranpli yon lèt jesyon, ou dwe mete li ak soumèt ou.

Si ou ta renmen pou mande pou yon ekstansyon, imèl dhcd.auditing@phila.gov. Asire ou ke ou enkli:

 • Yon eksplikasyon tou kout sou rezon ki fè w ap mande yon ekstansyon.
 • Dat ekstansyon ou pi pito.

Yo ka sispann òganizasyon w lan pou resevwa lajan DHCD si ou pa respekte dat limit soumisyon sa yo.


Ki jan yo soumèt

Soumèt yon kopi elektwonik bay dhcd.auditing@phila.gov.

Soumèt de kopi difisil nan inite kontwòl kontab DHCD nan adrès sa a:

DHCD Odit Inite
1234 Market St, 17th Floor
Philadelphia, PA 19107

Soumèt yon kopi difisil nan Depatman Finans nan adrès sa a:

Sibvansyon Kontablite Inite Sèvis
Minisipal Building
1401 John F. Kennedy Blvd.
Sal 1380
Philadelphia, PA 19102


Dokimante ki jan ou peye pou kontwòl kontab ou

Pou odit peye pou ak lajan ki pa federal

Si òganizasyon ou a pa t 'oswa li pa pral itilize lajan federal pou peye pou kontwòl kontab li, soumèt yon deklarasyon konfime li.

Ou pa oblije itilize oswa soumèt demann ou pou pwopozisyon (RFP), menm si yo ankouraje w pou itilize youn lè ou chèche yon oditè. Pou yon egzanp, gade echantiyon nou an RFP.

Pou odit peye pou ak lajan federal

Si òganizasyon ou te fè oswa li pral itilize lajan federal pase nan DHCD pou peye pou kontwòl kontab li, ou pral bezwen soumèt enfòmasyon sou fason ou te chwazi kontab piblik endepandan ou (IPA). Sa ap gen ladan demann ou an pou pwopozisyon (RFP).

Dokiman Dat limit pou soumèt a DHCD
Lis IPAs kontakte pou RFP Out 28, 2023
Egzanp lèt òganizasyon ou an bay IPAs Out 28, 2023
RFP òganizasyon ou an pou sèvis kontwòl kontab Out 28, 2023
Kopi tout pwopozisyon kontwòl kontab resevwa Out 28, 2023
Rezime pwosesis seleksyon IPA òganizasyon ou an Out 28, 2023

Soumèt detay

Rezime pwosesis seleksyon IPA òganizasyon ou an ta dwe dekri:

 • Pwopozisyon kontwòl kontab ou te resevwa yo.
 • Poukisa ou te chwazi IPA a chwazi.

Si ou te kouri yon reklam RFP, gen ladan yo:

 • Yon kopi anons nan tèt li.
 • Non jounal kote li te kouri.
 • Dat yo lè li kouri.

Ki jan yo soumèt

Ou ka soumèt materyèl ou yo elektwonikman nan dhcd.auditing@phila.gov. Si ou pito soumèt kopi difisil, voye yo bay:

DHCD Odit Inite
1234 Market St, 17th Floor
Philadelphia, PA 19107

Top