Chuyển đến nội dung chính

Nhà ở

Tìm kiếm, mua hoặc thuê, và ở trong một ngôi nhà có thể là một thách thức. Cho dù bạn là chủ nhà hoặc người thuê nhà hiện tại, hoặc đang tìm kiếm một nơi ở mới, Lập kế hoạch và Phát triển có thể giúp bạn.

Kế hoạch hành động nhà ở

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Sở Kế hoạch và Phát triển mới là tạo ra một kế hoạch nhà ở chiến lược. Kế hoạch Hành động Nhà ở bao gồm các chiến lược để giải quyết tình trạng vô gia cư và tăng sự sẵn có của nhà ở giá cả phải chăng, lực lượng lao động và giá thị trường. Kế hoạch phản ánh một quá trình thu thập ý kiến đóng góp từ cư dân trên toàn thành phố.

Tìm hiểu thêm về tiến trình của chúng tôi trong việc đáp ứng các mục tiêu của kế hoạch.


Mua, duy trì và ở trong nhà của bạn

Mua nhà là một quyết định lớn. Công việc không dừng lại khi bạn chuyển đến. Bạn phải duy trì nó, sửa chữa nó và nộp thuế cho nó.

Bộ phận Nhà ở và Phát triển Cộng đồng (DHCD) của Bộ Kế hoạch và Phát triển có các chương trình để giúp bạn:

  • Mua một ngôi nhà.
  • Thực hiện sửa chữa nhà.
  • Tránh tịch thu nhà.
  • Có khả năng trả thuế tài sản của bạn.

Xem tờ rơi của chúng tôi về các chương trình mua nhà, sửa chữa và giảm thuế.


Tài nguyên nhà ở khu phố

Hỗ trợ nhà ở từ Bộ Kế hoạch và Phát triển có thể được tìm thấy ở các khu vực lân cận trên khắp Philadelphia.

  • Các cơ quan tư vấn nhà ở giúp cư dân mua ngôi nhà đầu tiên của họ hoặc xác định các nguồn lực để sửa chữa nhà. Họ cũng giúp chủ nhà tránh bị tịch thu thuế hoặc thế chấp và người thuê nhà chống lại việc trục xuất.
  • Trung tâm Năng lượng Vùng lân cận giúp chủ nhà giảm hóa đơn tiện ích của họ.
  • Ủy ban Cố vấn Vùng lân cận giúp cư dân tham gia vào các khu vực lân cận của họ và tìm hiểu về các dịch vụ có sẵn.

Khám phá các tài nguyên khu phố của chúng tôi.

Lên trên