Chuyển đến nội dung chính

Phân vùng và đánh giá dự án

Đánh giá dự án giúp các dự án phát triển phù hợp với môi trường xung quanh hiện có, tuân thủ các quy định của Thành phố và duy trì an toàn công cộng. Các đánh giá dưới đây diễn ra trước các cơ quan, hội đồng quản trị và ủy ban Kế hoạch và Phát triển.

Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia đánh giá




Đầu trang