Chuyển đến nội dung chính

Phân vùng, lập kế hoạch và sự phát triển

Nhận đánh giá tiền thưởng phân vùng nhà ở giá cả phải chăng

Tổng quan về dịch vụ

Tiền thưởng phân vùng nhà ở giá cả phải chăng dành cho những người thêm nhà ở giá cả phải chăng vào các dự án của họ hoặc trả tiền vào một quỹ hỗ trợ nhà ở giá rẻ.

Các nhà phát triển nộp đơn xin tiền thưởng phân vùng nhà ở giá rẻ với Ủy ban Quy hoạch Thành phố Philadelphia (PCPC). PCPC phải phê duyệt đơn xin. PCPC cũng có thể cần xem xét các kế hoạch giấy phép xây dựng để tuân thủ.

Ai

Chỉ những dự án phát triển ở một số quận phân vùng nhất định mới đủ điều kiện nhận tiền thưởng phân vùng nhà ở giá rẻ. Xem hướng dẫn đơn xin để biết thêm chi tiết.

Yêu cầu

Bạn phải xác định xem bạn muốn xây dựng các căn hộ giá cả phải chăng hay trả phí thay cho việc xây dựng các đơn vị giá cả phải chăng. Bạn cũng sẽ cần biết mức độ khả năng chi trả mà bạn sẽ sử dụng.

Để có được giấy phép xây dựng cho dự án, bạn sẽ cần phải tham gia vào các thỏa thuận pháp lý với Thành phố.

Một đánh giá về kế hoạch đơn vị giá cả phải chăng của bạn có thể được yêu cầu trước khi bạn nhận được giấy phép xây dựng.

Chi phí

Không có chi phí cho việc xem xét đơn xin.

Làm thế nào

Để đăng ký tiền thưởng phân vùng nhà ở giá cả phải chăng, bạn phải hoàn thành mẫu đơn xin. Gửi nó qua email đến planning.development@phila.gov. Bao gồm thông tin liên lạc của người đang làm đơn xin. Ai đó sẽ liên hệ trực tiếp với bạn.

Lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu thay đổi thông tin trên kế hoạch trang web của mình để phù hợp với thông tin của đơn xin.

Đầu trang