Chuyển đến nội dung chính

Phân vùng, lập kế hoạch và sự phát triển

Đánh giá kế hoạch của Ủy ban Kế hoạch Thành phố Philadelphia

Ủy ban Quy hoạch Thành phố là một phần của quy trình cấp phép cho nhiều loại hình phát triển, và một số giấy phép yêu cầu PCPC xem xét và phê duyệt.
Đầu trang