Chuyển đến nội dung chính

Phân vùng, lập kế hoạch và sự phát triển

Mã xây dựng thành phố

Sở Giấy phép và Thanh tra (L & I) thực thi các quy tắc của Thành phố về việc xây dựng và sử dụng các tòa nhà an toàn và hợp pháp.

Có một danh sách các mã áp dụng trên trang web của L & I.

Nếu bạn muốn đọc mã quy hoạch và tòa nhà chính thức của Philadelphia, hãy truy cập:

Đầu trang