Chuyển đến nội dung chính

Công việc của chúng tôi

Bộ Kế hoạch và Phát triển làm việc với cư dân, các bên liên quan và doanh nghiệp để định hình tương lai của Philadelphia.

Cách chúng tôi làm việc

Chúng tôi cố gắng thúc đẩy công bằng, hoạt động cởi mở và thu hút cư dân vào công việc của chúng tôi. Mỗi cơ quan trong Quy hoạch và Phát triển đều tạo cơ hội cho cư dân làm việc với chúng tôi. Mục tiêu cộng đồng thông báo cho các chiến lược của chúng tôi.


Những mục tiêu chúng tôi có

Các cộng đồng được quy hoạch tốt. Nhà ở cho tất cả các mức thu nhập. Truy cập vào nghệ thuật công cộng. Lịch sử độc đáo của chúng tôi được vinh danh. Kinh doanh thành công và việc làm cho cư dân. Nói tóm lại, một thành phố với những khu phố sôi động, lành mạnh.


Kết quả chúng tôi nhận được

Chúng tôi đang giao hàng cho Philadelphia. Công việc của chúng tôi:


Những người làm cho nó xảy ra

Lên trên