Chuyển đến nội dung chính

Về

Công việc của chúng tôi

Đọc về công việc của Sở Kế hoạch và Phát triển Philadelphia. Tìm hiểu thêm

Kết quả của chúng tôi

Xem bảng điều khiển liên quan đến công việc của chúng tôi, bao gồm dữ liệu về các kế hoạch và sáng kiến của chúng tôi, các hoạt động quản lý đất đai và hỗ trợ cho cư dân. Tìm hiểu thêm

Việc làm

Bộ Kế hoạch và Phát triển làm việc với cư dân, các bên liên quan và doanh nghiệp để định hình tương lai của Philadelphia. Tìm hiểu thêm

Lãnh đạo

Gặp gỡ lãnh đạo của Sở Kế hoạch và Phát triển. Tìm hiểu thêm

Nhân viên

Ban lãnh đạo và nhân viên của Sở Kế hoạch và Phát triển Philadelphia. Tìm hiểu thêm
Đầu trang