Ale nan kontni prensipal

Lojman

Jwenn, achte oswa lwe, epi rete nan yon kay ki kapab yon defi. Si ou se yon pwopriyetè kay ki deja egziste oswa lokatè, oswa kap chèche yon nouvo kote yo viv, Planifikasyon ak Devlopman ka ede.

Plan Aksyon Lojman

Youn nan travay yo an premye nan nouvo Depatman an nan Planifikasyon ak Devlopman te kreye yon plan lojman estratejik. Plan Aksyon Lojman an gen ladan estrateji pou adrese sanzabri epi ogmante disponiblite lojman abòdab, mendèv, ak pousantaj mache. Plan an reflete yon pwosesis ki te rasanble opinyon rezidan yo atravè vil la.

Aprann plis bagay sou pwogrè nou pou satisfè objektif plan an.


Achte, kenbe, epi rete lakay ou

Ap achte yon kay se yon gwo desizyon. Travay la pa sispann lè ou deplase nan. Ou dwe kenbe li, repare li, epi peye taks sou li.

Divizyon Lojman ak Devlopman Depatman Planifikasyon ak Devlopman Kominotè (Department of Planning and Development) gen pwogram pou ede ou:

  • Achte yon kay.
  • Fè reparasyon nan kay la.
  • Evite sezi.
  • Peye taks sou pwopriyete w la.

Gade feyè nou an sou pwogram pou achte kay, reparasyon, ak soulajman taks.


Katye resous lojman

Ka sipò lojman nan Depatman Planifikasyon ak Devlopman ka jwenn nan katye atravè Philadelphia.

  • Ajans asistans konsèy lojman yo ede rezidan yo achte premye kay yo oswa idantifye resous pou reparasyon kay. Yo menm tou yo ede pwopriyetè kay evite sezi taks oswa ipotèk ak lokatè goumen degèpisman.
  • Sant Enèji Katye yo ede pwopriyetè kay yo pou bese bòdwo sèvis piblik yo.
  • Komite Konsiltatif Katye yo ede rezidan yo vin angaje nan katye yo epi aprann sou sèvis ki disponib yo.

Eksplore resous katye nou yo.

Top