Ale nan kontni prensipal

Dlo, gaz & sèvis piblik

Jwenn konsèy pou diminye depans sèvis piblik yo

Divizyon Lojman ak Devlopman Kominotè (DHCD) sipòte Sant Enèji Ajans Kowòdinasyon Enèji Katye Enèji (NECs).

Nan yon NEC, rezidan yo kapab:

  • Aplike pou èd pou peye bòdwo sèvis piblik.
  • Aprann kijan pou konsève dlo, gaz, ak elektrisite.
  • Jwenn asistans konsèy enèji.

Kondisyon

Pou jwenn asistans nan yon Sant Enèji Katye, ou dwe ranpli sèten egzijans revni. Gade direktiv revni aktyèl yo.

Kouman

Pou jwenn NEC lokal ou a, ale sou sitwèb Ajans Kowòdinasyon Enèji a.

Top