Ale nan kontni prensipal la

Dlo, gaz & sèvis piblik

Bòdwo dlo asistans kliyan

Sibvansyon ki disponib! Fon Asistans Pwopriyetè Kay Pennsylvania (PAHAF) louvri pou aplikasyon yo, pandan lajan yo dire. Aplikan yo ka jwenn jiska $10,000 pou dèt sèvis piblik. Chèche konnen si ou kalifye epi aplike kounye a.

Fon Sèvis Ijans Itilite (UESF) ofri tou sibvansyon pou kay ki kalifye yo. Aprann plis epi aplike.

Misyon nou se bay aksè a dlo pwòp, san danje pou tout moun ki abite nan Philadelphia. Si w ap gen pwoblèm pou peye bòdwo dlo ou, nou gen pwogram ki ka ede ou.

Ou kapab aplike kounye a pou tout pwogram asistans yo lè l sèvi avèk yon sèl aplikasyon.

Si ou gen dokiman sipò ou pare, enprime, mande, oswa kòmanse yon aplikasyon kounye a. Oswa itilize direktiv, lis verifikasyon, ak echantiyon aplikasyon pou planifye aplikasyon w lan kounye a.

Pou kesyon ki gen rapò ak aplikasyon, tanpri imèl watercap@phila.gov.
Remak: Materyèl aplikasyon pa ka soumèt sou imèl.

Kiyès ki ta dwe aplike?

Nenpòt moun ki gen pwoblèm pou peye bòdwo dlo yo ta dwe aplike pou èd. Pwogram asistans yo fèt pou ede kliyan Depatman Dlo Philadelphia ki se:

 • Revni ki ba
 • Granmoun aje
 • Èske w gen yon difikilte espesyal ki fè li difisil yo peye bòdwo dlo yo

Difikilte espesyal

Ou kalifye pou pwogram difikilte espesyal la si ou te fè eksperyans nenpòt nan sikonstans sa yo nan 12 mwa ki sot pase yo:

 • Kay te grandi: Nouvo ti bebe ajoute nan fanmi an, oswa yon manm fanmi te deplase nan
 • Pèt travay: Main revni-earner te soti nan travay pou kat mwa, e li te sou chomaj
 • Maladi grav: Kliyan oswa manm fanmi an gen yon kondisyon ki menase lavi, oswa ap resevwa swen nan kay la
 • Pèt fanmi an: Revni prensipal kay la te pase lwen
 • Vyolans domestik: Kliyan te pase tan nan yon abri paske yo te vyolans domestik

Menm si ou pa gen youn nan difikilte ki endike anwo a, nou deside reklamasyon sou yon baz ka-pa-ka epi yo ka toujou kapab ede. Rapòte sitiyasyon espesifik ou lè w ap ranpli aplikasyon an.

Fason pou aplike

Premyèman, deside ki jan ou vle aplike: sou entènèt oswa pa lapòs. Si ou aplike sou entènèt ou pral bezwen kopi elektwonik oswa foto tout dokiman ou yo. Si ou aplike pa lapòs ou pral bezwen fotokopi tout dokiman ou yo.

Kapab genyen yon sèl aplikasyon pou chak kay nan yon moman. Si ou chanje lide ou epi deside ou vle aplike yon lòt fason, ou pral oblije kòmanse pwosesis la sou.

Aplike sou entènèt

Si ou aplike sou entènèt, ou pral bezwen kopi elektwonik nan tout dokiman ou yo (ou ka itilize yon scanner, oswa pran foto ak telefòn ou). Ou pral bezwen voye dokiman ou yo ak aplikasyon sou entènèt ou an.

Li pi bon yo sèvi ak yon òdinatè pou aplike pou. Sepandan, ou ka tou itilize yon aparèy mobil. Si ou pran foto dokiman (tankou lisans chofè ou), asire w ke ou ka jwenn foto yo nan aparèy ou an ak sou òdinatè a.

Aplikasyon an sou entènèt pran apeprè inèdtan ranpli. Men, ou pa bezwen ranpli tout nan li nan yon sèl fwa. Ou ka sove aplikasyon enkonplè ou, epi retounen nan li pita. Pou fè sa, ou dwe bay yon adrès imel ki valab kote nou ka voye ID aplikasyon w lan. Ou bezwen ID sa a jwenn aksè nan aplikasyon sove ou pita.

Kòmanse aplikasyon w lan kounye a.

Aplike pa lapòs

Itilize fòm sou entènèt la pou enprime yon aplikasyon, mande pou yo voye yon aplikasyon ba ou, oswa rele (215) 685-6300 pou fè yon reprezantan voye ba ou yon aplikasyon nan lapòs.

Si ou aplike pa lapòs, asire w ke ou fè fotokopi dokiman ou yo. Pa voye nan okenn dokiman orijinal yo.

Aplikasyon pou ranpli yo ka voye nan adrès ki anba a. D o pa lapòs dokiman san yon aplikasyon pou asistans pou kliyan.

Dlo Revni Biwo Asistans
Kliyan Aplikasyon Processing Sant
PO Box 51270
Philadelphia, Pensilvani 19115

Aplike avèk èd

Vizite yon kote patnè pou jwenn èd an pèsòn avèk aplikasyon w lan. Rele davans pou planifye vizit ou a. Patnè yo ka anjeneral eskane dokiman ou yo epi ede ou soumèt yon aplikasyon. Moun ki aplike avèk èd yon patnè souvan ranpli aplikasyon yo nan mwens pase 15 minit! Jis asire w ke ou pote tout atik yo mande yo nan lis verifikasyon aplikasyon an.

Rasanble dokiman yo

Aplikasyon an mande pou dokiman yo montre ki moun ki nan kay ou ak revni ou.

Prèv rezidans
Pou pwouve w ap viv nan adrès kont dlo a, w ap bezwen youn nan dokiman ki endike anba a. Tou de dokiman yo dwe valab.

 • ID aktyèl foto gouvènman an ki montre adrès (tankou lisans chofè)
 • Yon bòdwo sèvis piblik ki date nan dènye a 12 mwa ki montre sèvis ak adrès postal (Ex. PGW, PECO, kab oswa bòdwo telefòn. Bòdwo dlo WRB yo pa aksepte).
 • Kat Enskripsyon Elektè
 • Peye souch oswa dosye taks sou revni.
 • Yon deklarasyon labank nan 12 dènye mwa yo ak adrès postal
 • Yon bòdwo prè elèv nan dènye 12 mwa ak adrès postal
 • Ekri kontra-lwaye oswa resi lwaye ak adrès sèvis nan dènye 12 mwa
 • Gouvènman bay prim oswa lèt benefis ak adrès sèvis nan dènye 12 mwa

Kay
Pou chak moun ki rete avèk ou, ou pral bezwen:

 • Non
 • Dat nesans

Prèv revni
Ou bezwen tou montre kantite lajan revni chak mwa pou chak sous revni nan tout manm nan kay la. Tanpri asire w ke ou gen youn nan bagay sa yo pou chak sous revni:

 • Deklarasyon taks sou revni federal ane anvan an (sèlman paj la ki montre non ak revni brit)
 • Yon paystub nan dènye 12 mwa yo
 • Si ou pa gen okenn revni, tanpri ranpli Dokiman siplemantè B nan aplikasyon an pou konte kòm yon prèv revni
 • Lèt prim benefis oswa deklarasyon, tankou: enprime konpansasyon chomaj, prim konpansasyon travayè, lèt Sekirite Sosyal, lèt pansyon, oswa deklarasyon benefis byennèt
 • Deklarasyon sipò revni moun ki bay sipò a (egzanp: si ou resevwa sipò timoun, ou bezwen dokimante kantite lajan ak sous aktyèl la). Ou ka swa ouvri sesyon an epi enprime yon lèt ki soti nan sit Pwogram Sipò pou Timoun Pensilvani oswa ranpli yon paj aplikasyon ki rele Atachman A. w ap bezwen bay non ak enfòmasyon pou kontakte moun k ap bay sipò a.

Si w ap aplike paske nan yon difikilte espesyal, Lè sa a, ou pral bezwen youn nan atik ki anba yo.

 • Pou ogmantasyon nan gwosè nan kay la: nesans oswa sètifika adopsyon pou yon timoun. Ou ka bezwen bay lòt dokiman pou yon granmoun ki rantre lakay ou.
 • Pou pèt travay: lèt revokasyon travay oswa enprime konpansasyon chomaj
 • Pou maladi grav: admisyon nan lopital oswa dokiman egzeyat
 • Pou lanmò salè prensipal salè kay la: sètifika lanmò
 • Pou moun ki viktim vyolans domestik oswa abi: dokiman admisyon san danje pwogram pò
 • Prèv depans aktyèl nan kay la chak mwa, ki gen ladan bòdwo ki pi resan oswa deklarasyon pou lojman, sèvis piblik, medikal, oswa gadri
 • Prèv dènye apwobasyon reklamasyon difikilte pa yon ajans leta oswa lokal
 • Lòt dokiman ki te apwouve pa Biwo Revni Dlo a

Reta shutoffs dlo

Si ou an danje pou fèmen, yo pral akòde w yon reta 30 jou yo nan lòd yo soumèt aplikasyon an. Dlo ou p ap fèmen pandan aplikasyon w lan anba revizyon.

Si yo refize aplikasyon w lan, yo pral avize w pa lapòs.

Al gade nan lòt fason yo anpeche shutoffs

Chache konnen ki rabè ou pral resevwa

Li pral pran apeprè de mwa pou aplikasyon w lan dwe revize. Y ap fè w konnen pa lapòs si yo apwouve w pou youn nan pwogram asistans yo, oswa si yo te refize aplikasyon w lan. Si ou kalifye pou plis pase yon pwogram yo pral ba w opsyon pou yo chwazi ki pwogram ou prefere.

Remak: Menm si yo apwouve ou pou yon bòdwo ki pi ba, yo pral chaje w nan pousantaj nòmal pou dlo ou itilize a pandan y ap trete aplikasyon w lan. Kontinye peye sa ou kapab pandan y ap aplikasyon an ke yo te trete.

Fè apèl kont yon desizyon

Si yo refize aplikasyon w lan, ou ka fè apèl kont desizyon an.

Pou fè apèl, ou dwe soumèt yon fòm petisyon bay Komisyon Konsèy Revizyon Taks (Tax Review Board, TRB). Yo dwe ranpli fòm lan epi voye l nan 60 jou apre dat ki sou lèt la ki deklare yo te refize aplikasyon w lan. Ou kapab:

Top