Ale nan kontni prensipal la

Dlo, gaz & sèvis piblik

Lokatè Komèsyal

Biznis ki lwe oswa kontra-lwaye espas ki sòti nan yon mèt pwopriyete oswa manadjè yo oblije jwenn yon Lisans Aktivite Komèsyal fè biznis nan Philadelphia.

Si yon mèt kay mande pou lokatè komèsyal yo peye bòdwo dlo a, yo ka resevwa bòdwo a lè yo ranpli yon aplikasyon epi bay dokiman yo mande yo.

Aplikasyon pou ranpli yo dwe soumèt ak dokiman sa yo mande yo:

  • Kopi akò kontra-lwaye a
  • Kouran gouvènman an bay ID
  • Lisans Aktivite Komèsyal
  • Yon lèt notarye nan men pwopriyetè pwopriyete a ki deklare yo pral asime responsablite pou nenpòt bòdwo dlo ke ou (lokatè a) pa peye.
    Tanpri sonje: Kont dlo a dwe gen yon balans aktyèl (pa gen peryòd delenkan)

Pwojè lwa a ap gen ladan tout enfòmasyon sou kont ki nesesè pou:

  • Peye oswa diskite yon bòdwo; ak
  • Mande yon akò pèman.

Konplete ak siyen aplikasyon ansanm ak dokiman yo mande yo ka kouriyèl nan wrb.contactintake@phila.gov.

Rele (215) 685-6300 oswa voye yon imèl wrbhelpdesk@phila.gov pou chanje bòdwo dlo ou a an lèt detache oswa gwo enprime.

 

Top