Ale nan kontni prensipal la

Dlo, gaz & sèvis piblik

Senior sitwayen dlo bòdwo rabè

Si ou se yon sitwayen wo grade k ap viv nan Philadelphia, ou ka kalifye pou yon 25% rabè sou dlo ou ak bòdwo egou. Pou resevwa rabè a, ou dwe:

  • Fè omwen 65 ane fin vye granmoun.
  • Ap viv nan adrès ki nan lis sou aplikasyon an.
  • Fè bòdwo a dlo ak egou nan non ou.
  • Gen yon revni total anyèl (pou tout manm nan kay la) nan $38,800 oswa mwens.

Pou aplike pou rabè a, ou dwe ranpli yon fòm aplikasyon. Ou pral bezwen tou bay fotokopi dokiman ki etabli prèv laj ou, revni nan kay la, e ke w ap viv nan adrès sèvis dlo a. Men kèk egzanp sou dokiman akseptab yo ki nan lis sou fòm aplikasyon an.

Aplike pa lapòs

Pou aplike pa lapòs, vizite sit aplikasyon an oswa rele (215) 685-6300.

Aplike an pèsòn

Vizite yon kote patnè pou travay avèk yon reprezantan pou ranpli aplikasyon w lan. Pote fotokopi tout dokiman ou yo. Ou ap toujou bezwen lapòs nan aplikasyon w lan lè fini.

Top