Ale nan kontni prensipal

Dlo, gaz & sèvis piblik

Lokatè yo

Si ou peye lwaye pou viv nan apatman ou, kay, oswa kondominyòm, ou ka aplike pou resevwa sèvis dlo nan non ou. Ranpli aplikasyon kliyan dlo lokatè ki anba a epi voye yon imèl ba li nan Biwo Revni Dlo nan: wrb.contactintake@phila.gov. W ap gen pou soumèt dokiman sa yo ansanm ak aplikasyon w lan:

  • Konsantman ekri nan men mèt kay la pou ou gen sèvis dlo nan non ou.
  • Yon adrès lari valab pou mèt kay la.
  • Yon aktyèl, gouvènman an bay ID foto, Vil nan Philadelphia Minisipal ID — PHL City ID.
  • Prèv rezidans. Pou egzanp: yon kopi kontra-lwaye ou, yon liv lwaye, yon chèk anile, elatriye.
  • Bòdwo sèvis piblik aktyèl yo nan non ou, ki nan lis adrès lari a pou pwopriyete a.
  • Yon lekti kontè dlo. Si pa gen mèt sou pwopriyete a, fè mèt kay ou rele 215-685-6300 pou fè yon sèl enstale.

Anplis de sa, tanpri asire mèt kay ou a gen yon lisans lojman lokasyon ki ajou anvan ou soumèt aplikasyon ou ak dokiman yo.

Ou pap kapab resevwa sèvis dlo nan non ou si pwopriyetè kay ou a pa gen yon lisans lojman lokasyon ki ajou pou pwopriyete w ap lwe a.

Rele (215) 685-6300 oswa voye yon imèl wrbhelpdesk@phila.gov pou chanje bòdwo dlo ou a an lèt detache oswa gwo enprime.

Fòm & enstriksyon

Top