Chuyển đến nội dung chính

Đa dạng, hòa nhập, khả năng tiếp cận và nhập cư

Đăng ký với tư cách là doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ hoặc người khuyết tật

Thành phố Philadelphia mua sản phẩm và dịch vụ từ hàng trăm doanh nghiệp mỗi năm. Mục tiêu của chúng tôi là sự đa dạng. Mỗi năm, Thành phố đặt mục tiêu thực hiện 35% tất cả các hợp đồng thông qua các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ hoặc người khuyết tật (M/W/DSBES).

Đăng ký làm M/W/DSBE với Văn phòng Cơ hội Kinh tế (OEO) có thể cung cấp cho doanh nghiệp của bạn cơ hội. Sau khi được chứng nhận và đã đăng ký, M/W/DSBEs được ưu tiên trong quy trình ký hợp đồng của Thành phố.

Ai

Bạn phải là người thiểu số, phụ nữ hoặc doanh nghiệp do người khuyết tật sở hữu để đăng ký.

Làm thế nào

1
Được chứng nhận

Quy trình chứng nhận xác minh rằng doanh nghiệp của bạn là M/W/DSBE. Nếu bạn muốn tham gia đăng ký, trước tiên bạn phải được chứng nhận bởi một cơ quan bên ngoài được phê duyệt.

Để đủ điều kiện, doanh nghiệp của bạn phải có ít nhất 51% quyền sở hữu bởi một thiểu số, phụ nữ hoặc người khuyết tật.

Tìm một cơ quan chứng nhận.

2
Tham gia đăng ký

Sau khi nhận được chứng nhận của bạn, bạn có thể đăng ký cơ quan đăng ký của Văn phòng Cơ hội Kinh tế.

Để làm điều này, hoàn thành đơn xin trực tuyến.

Đơn xin sẽ mất khoảng 30 phút. Sau khi đơn xin được chấp thuận, công ty của bạn sẽ nhận được thư đăng ký qua email. Thông báo này sẽ bao gồm:

  • Một số đăng ký.
  • Mã Hệ thống Phân loại Công nghiệp Bắc Mỹ (NAICS).
  • Ngày ban hành.
  • Một ngày hết hạn.
3
Tìm cơ hội ký hợp đồng

Contracts Hub tìm kiếm nhiều trang web mua sắm cùng một lúc để giúp bạn tìm cơ hội cho doanh nghiệp của mình.

Nếu doanh nghiệp của bạn nhận được hợp đồng Thành phố, bạn có thể được yêu cầu tuân theo các tiêu chuẩn lao động và quy định về tiền lương. Thông tin thêm có sẵn thông qua Văn phòng Tiêu chuẩn Lao động tại Bộ Lao động.

Lên trên