Chuyển đến nội dung chính

Đa dạng, hòa nhập, khả năng tiếp cận và nhập cư

Gửi khiếu nại ADA chống lại Thành phố

Thành phố Philadelphia cam kết làm cho các chương trình, dịch vụ và hoạt động của Thành phố có thể truy cập được cho người khuyết tật. Các cá nhân khuyết tật cảm thấy rằng họ đã bị phân biệt đối xử, dựa trên tình trạng khuyết tật, trong các chương trình, dịch vụ và hoạt động do Thành phố điều hành có thể gửi khiếu nại.

Tìm hiểu thêm về chính sách khiếu nại.

Ai

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại ADA chống lại Thành phố nếu quý vị:

  • Một cư dân khuyết tật cảm thấy rằng bạn đã bị phân biệt đối xử, dựa trên khuyết tật, trong các chương trình, dịch vụ và hoạt động do Thành phố điều hành.

Làm thế nào

Để nộp đơn khiếu nại ADA chống lại Thành phố Philadelphia, hãy điền và gửi biểu mẫu trực tuyến bên dưới:

Nếu cần, bạn có thể liên hệ với Giám đốc Tuân thủ ADA bằng cách sử dụng thông tin liên hệ sau:

Giám đốc Tuân thủ ADA, Thành phố Philadelphia
1400 John F. Kennedy Blvd., Phòng 114
Philadelphia, PA 19107

ADA.Request@phila.gov

Lên trên