Chuyển đến nội dung chính

Đa dạng, hòa nhập, khả năng tiếp cận và nhập cư

Gửi một yêu cầu sửa đổi hợp lý

Tổng quan về dịch vụ

Thành phố Philadelphia không phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật và cam kết làm cho các chương trình, dịch vụ và hoạt động do Thành phố điều hành có thể truy cập cập, tiếp cận với người khuyết tật. Thành phố cung cấp thông tin liên lạc hiệu quả và sửa đổi hợp lý cho những người khuyết tật đủ điều kiện để đảm bảo bình đẳng trong các chương trình, dịch vụ và hoạt động của Thành phố.

Các cá nhân có thể yêu cầu liên lạc ở các định dạng thay thế và thay đổi từng trường hợp đối với các chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động khi cần thiết để có được quyền truy cập bình đẳng vào các chương trình, dịch vụ và hoạt động do Thành phố Philadelphia cung cấp. Giao tiếp hiệu quả và sửa đổi hợp lý được cung cấp miễn phí.

Tìm hiểu thêm về chính sách sửa đổi hợp lý.

Ai

Các yêu cầu sửa đổi hợp lý có thể được thực hiện bằng cách:

  • Các cá nhân khuyết tật cần hỗ trợ hoặc dịch vụ để tạo điều kiện giao tiếp.
  • Các cá nhân khuyết tật cần thay đổi trong một chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động.

Làm thế nào

Để yêu cầu sửa đổi hợp lý từ Thành phố Philadelphia, hãy điền và gửi biểu mẫu bên dưới.

Nếu cần, bạn có thể liên hệ với Giám đốc Tuân thủ ADA bằng cách sử dụng thông tin liên hệ sau:

Giám đốc Tuân thủ ADA, Thành phố Philadelphia
1400 John F. Kennedy Blvd., Phòng 114
Philadelphia, PA 19107

ADA.Request@phila.gov

Đầu trang