Chuyển đến nội dung chính

Đa dạng, hòa nhập, khả năng tiếp cận và nhập cư

Bảo vệ Phân biệt đối xử

Thông tin về các hình thức phân biệt đối xử và thực hành không công bằng là bất hợp pháp ở Philadelphia.
Lên trên