Chuyển đến nội dung chính

Đa dạng, hòa nhập, khả năng tiếp cận và nhập cư

Tìm một doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ hoặc người khuyết tật

Thành phố Philadelphia cam kết về sự đa dạng. Chính quyền thành phố nhằm mục đích làm việc với các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật (M/W/DSBES) về các hợp đồng công càng thường xuyên càng tốt.

Văn phòng Cơ hội Kinh tế (OEO) giúp các sở ban ngành của Thành phố làm điều này. Thông qua đăng ký OEO, các doanh nghiệp được chứng nhận M/W/DSBE được ưu tiên trong quy trình ký hợp đồng của Thành phố.

Thành phố đặt mục tiêu lấp đầy ít nhất 35% tất cả các hợp đồng thông qua các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ hoặc người khuyết tật. Các thực thể không thuộc Thành phố cũng có thể truy cập vào danh sách này. Quá trình này tạo cơ hội cho các công ty đa dạng.

Ai

Bất cứ ai muốn làm việc với các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ hoặc người khuyết tật.

Làm thế nào

Cơ quan đăng ký liệt kê M/W/DSBEs đã được chứng nhận bởi một cơ quan chứng nhận đã được phê duyệt. Bạn có muốn làm việc với M/W/DSBE không?

Tìm kiếm các doanh nghiệp M/W/DSBE đã đăng ký.

Lên trên