Chuyển đến nội dung chính

Kinh doanh & tự kinh doanh

Làm ăn với thành phố

Tổng quan về dịch vụ

Thành phố Philadelphia cho phép các doanh nghiệp đấu thầu các hợp đồng cho:

 • Vật tư, dịch vụ và thiết bị.
 • Các công trình công cộng, chẳng hạn như đường phố hoặc xây dựng hoặc sửa chữa tòa nhà.
 • Nhượng quyền tại các địa điểm thuộc sở hữu của Thành phố và tại một số sự kiện.
 • Dịch vụ chuyên nghiệp.

Các doanh nghiệp có thể tìm kiếm các hợp đồng bằng cách sử dụng Contracts Hub. Contracts Hub tìm kiếm nhiều trang web mua sắm cùng một lúc.

Một số RFP và RFIs được đăng trên trang cơ hội hợp đồng bổ sung.

Các doanh nghiệp hoặc cá nhân được trao hợp đồng Thành phố phải tuân thủ Tiêu chuẩn Lao động và các mục tiêu Đa dạng và Hòa nhập.

Ai

Thông thường, để đấu thầu hợp đồng Thành phố, bạn phải đăng ký trên eContract Philly, PHLContracts hoặc cả hai.

Các tổ chức kinh doanh địa phương (LBE) có thể đủ điều kiện cho Sở thích Doanh nghiệp Địa phương trên các hợp đồng.

Thành phố tìm cách thực hiện ít nhất 35% tất cả các hợp đồng vì lợi nhuận thông qua các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ hoặc người khuyết tật (M/W/DSBES). Nếu bạn đăng ký dưới dạng M/W/DSBE, bạn có thể được ưu tiên trong quy trình ký hợp đồng của Thành phố.

Yêu cầu

Để đấu thầu các hợp đồng Dịch vụ, Vật tư và Thiết bị, Công trình Công cộng và Nhượng quyền, bạn phải đăng ký trên PHLContracts.

Để đăng ký, bạn sẽ cần:

 • Số ID thuế của bạn.
 • Tên công ty của bạn.
 • Địa chỉ email của bạn.

Để đấu thầu hợp đồng Dịch vụ Chuyên nghiệp, bạn phải đăng ký với eContract Philly.

Để đăng ký, bạn sẽ cần:

 • Số ID thuế của bạn.
 • Tên công ty của bạn.
 • Địa chỉ email của bạn.
 • Một số điện thoại.

Khi bạn đã đăng ký, hãy tìm kiếm giá thầu và làm theo các yêu cầu đã nêu.

Ở đâu và khi nào

Online

Bạn có thể tìm thấy các cơ hội hợp đồng mới bằng cách sử dụng Contracts Hub.

Chi phí

Để gửi giá thầu đáp ứng cho Thành phố Philadelphia, các khoản phí sau đây là bắt buộc:

Các khoản phí này có thể được thanh toán trên trung tâm thanh toán trực tuyến của Thành phố.

Làm thế nào

Để biết thông tin về cách tạo và chỉnh sửa báo giá điện tử trong PHLContracts, hãy đọc Hướng dẫn Sử dụng Nhà cung cấp Tạo và Chỉnh sửa Báo giá.

Nếu doanh nghiệp của bạn nhận được hợp đồng Thành phố, bạn có thể được yêu cầu tuân theo các tiêu chuẩn lao động và quy định về tiền lương. Thông tin thêm có sẵn thông qua Văn phòng Tiêu chuẩn Lao động tại Bộ Lao động.

Đối với một số hợp đồng, bạn có thể được yêu cầu nộp Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP). EOP là một tài liệu được tạo ra để đảm bảo sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật trong các hợp đồng trên 100.000 đô la. Nếu hợp đồng của bạn cao hơn số tiền này, hãy điền vào Bảng câu hỏi EOP.

Điền vào Phiếu câu hỏi EOP trực tuyến

Đầu trang