Chuyển đến nội dung chính

Kinh doanh & tự kinh doanh

Thanh toán phí cho một hợp đồng dịch vụ chuyên nghiệp trực tuyến

Các nhà cung cấp có thể trả phí chuẩn bị hợp đồng cho Hợp đồng Dịch vụ Chuyên nghiệp trực tuyến.

Thanh toán trực tuyến hiện là tùy chọn. Séc giấy vẫn sẽ được chấp nhận là thanh toán. Tuy nhiên, Thành phố có kế hoạch yêu cầu thanh toán điện tử cho tất cả các khoản phí chuẩn bị hợp đồng trong tương lai.

Chi phí

Phí chuẩn bị hợp đồng được xác định bởi:

  • Cho dù nhà cung cấp là vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận.
  • Cho dù đó là một hợp đồng mới hoặc một sửa đổi.
  • Số tiền của hợp đồng.

Các nhà cung cấp có hai lựa chọn để thanh toán trực tuyến:

  1. E-check — Miễn phí
  2. Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ — phí dịch vụ là 2,45% số tiền phí chuẩn bị hợp đồng, tối thiểu $1.95

Làm thế nào

Để thanh toán, hãy truy cập trung tâm thanh toán trực tuyến. Nhập tên công ty, số hợp đồng và số tiền thanh toán. Thực hiện theo các hướng dẫn. Lưu một bản sao của biên lai xác nhận làm bằng chứng thanh toán.

Thành phố phải nhận phí chuẩn bị hợp đồng trước khi có thể thực hiện hợp đồng. Phí trễ sẽ làm chậm quá trình thực hiện và thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp.

Đầu trang