Chuyển đến nội dung chính

Kinh doanh & tự kinh doanh

Hỏi về séc do Thành phố cấp

Văn phòng Thủ quỹ Thành phố có thể cung cấp trợ giúp về các loại séc sau:

 • Kiểm tra bảng lương - tiêu chuẩn
 • Kiểm tra bảng lương - các mục đặc biệt
 • Kiểm tra bảng lương — bổ sung
 • Kiểm tra nhà cung cấp
 • Kiểm tra lương hưu
 • Kiểm tra hoàn tiền
 • Kiểm tra cha mẹ nuôi
 • Kiểm tra bầu cử
 • Kiểm tra ký quỹ của Cảnh sát trưởng
 • Kiểm tra nhà thầu hợp đồng
 • ACH điện tử, gửi tiền trực tiếp

Séc bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hủy

Nếu bạn cần thay thế séc do Thành phố cấp vì nó bị hư hỏng, bị mất, bị đánh cắp hoặc bị lỗi, hãy báo cáo ngay cho Văn phòng Thủ quỹ Thành phố bằng cách gọi (215) 686-2309. Bạn cũng có thể yêu cầu một bản sao của séc bị hủy bằng cách liên hệ với Văn phòng Thủ quỹ Thành phố.

Thông tin liên hệ cho các loại séc khác

Thanh toán bầu cử

Văn phòng Ủy viên Thành phố
(215) 686-3465

Các khoản thanh toán trợ cấp nuôi trợ/nhận nuôi

Bộ Dịch vụ Nhân sinh
(215) 683-6894

Thanh toán tiền gửi trực tiếp lương hưu

Hội đồng lương hưu
(215) 496-7416

Kiểm tra hoàn tiền

Bộ Doanh thu
(215) 686-6575 hoặc (215) 686-6578

Lên trên