Chuyển đến nội dung chính

Kinh doanh & tự kinh doanh

Đấu thầu hợp đồng Dịch vụ, Vật tư và Thiết bị

Tổng quan về dịch vụ

Thành phố sử dụng các hợp đồng chính thức và không chính thức để nhận các dịch vụ, vật tư và thiết bị. Bộ phận Mua sắm quản lý các hợp đồng này thông qua một quy trình đấu thầu kín.

Cơ hội hợp đồng chính thức là:

Các cơ hội hợp đồng không chính thức là:

  • Giá thầu có giá trị kỳ vọng dưới 34.0000 đô la, nhưng lớn hơn 500 đô la.
  • Được xử lý dưới dạng Mua hàng Đơn đặt hàng Nhỏ (SOP).

Ai

Các công ty đã đăng ký trên PHLContracts có thể đặt giá thầu.

Các công ty đã đăng ký là doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ hoặc người khuyết tật sở hữu với Văn phòng Cơ hội Kinh tế (OEO) và với tư cách là Thực thể Kinh doanh Địa phương có thể được xem xét đặc biệt về đấu thầu hợp đồng.

Yêu cầu

Các yêu cầu để kinh doanh với Thành phố bao gồm:

Ở đâu và khi nào

Để xem các cơ hội hợp đồng có sẵn, hãy truy cập Contracts Hub.

Chi phí

Để gửi giá thầu đáp ứng cho Thành phố Philadelphia, các khoản phí sau đây là bắt buộc:

Các khoản phí này có thể được thanh toán trên trung tâm thanh toán trực tuyến của Thành phố.

Làm thế nào

1
Đăng ký tài khoản nhà cung cấp trên PHLContracts

Để được hướng dẫn từng bước, hãy sử dụng hướng dẫn PHLContracts để đăng ký làm nhà cung cấp.

2
Tìm kiếm giá thầu và chọn một cơ hội hợp đồng.
  • Giá thầu mở là giá thầu vẫn có sẵn để đặt giá thầu.
  • Giá thầu đã đóng không còn chấp nhận báo giá từ các nhà cung cấp.

Bạn phải trả phí Bảo mật giá thầu hàng năm để gửi giá thầu.

3
Hoàn thành tất cả các yêu cầu giá thầu và đính kèm tất cả các tài liệu cần thiết.

Trong PHLContracts, phản hồi cho một lời mời gọi được gọi là Trích dẫn.

Điều này bao gồm thông tin về các nhà thầu phụ.

Để được hướng dẫn từng bước, hãy sử dụng hướng dẫn PHLContracts để tạo và chỉnh sửa dấu ngoặc kép.

4
Xác nhận các điều khoản của hợp đồng và gửi giá thầu của bạn.

Nút Gửi báo giá sẽ gửi báo giá của bạn vào hệ thống. Không có thay đổi nào có thể được thực hiện trừ khi bạn rút báo giá.

5
Thành phố trao giải cho người trả giá đáp ứng và có trách nhiệm thấp nhất.
  • Nhà thầu đáp ứng gửi giá thầu đáp ứng tất cả các yêu cầu và tiêu chí được liệt kê trong giá thầu.
  • Các nhà thầu có trách nhiệm có thể và sẽ thực hiện các yêu cầu hợp đồng.
Lên trên