Chuyển đến nội dung chính

Mẫu hợp đồng mua sắm

Bộ phận Mua sắm quản lý Vật tư, Dịch vụ và Thiết bị; Công trình Công cộng; Nhượng quyền; và các hợp đồng Giá trị Tốt nhất. Những hình thức này là cần thiết trong vòng đời hợp đồng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin bảo mật giá thầu hàng năm 2024 PDF Khoản thanh toán này là bắt buộc để đấu thầu các hợp đồng của Thành phố Philadelphia. Tất cả các nhà thầu phải hoàn thành mẫu đăng ký và trả phí không hoàn lại của Chương trình Bảo mật Giá thầu Hàng năm là $100,00. Chương trình bao gồm khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 - ngày 30 tháng 6 năm 2024. 17 Tháng Năm, 2023
Đơn xin bảo mật giá thầu hàng năm 2023 PDF Khoản thanh toán này là bắt buộc để đấu thầu các hợp đồng của Thành phố Philadelphia. Tất cả các nhà thầu phải hoàn thành mẫu đăng ký và trả phí không hoàn lại của Chương trình Bảo mật Giá thầu Hàng năm là $100,00. Chương trình bao gồm khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 - ngày 30 tháng 6 năm 2023. 18 Tháng Năm, 2022
Đơn xin bảo mật giá thầu hàng năm 2022 PDF Khoản thanh toán này là bắt buộc để đấu thầu các hợp đồng của Thành phố Philadelphia. Tất cả các nhà thầu phải hoàn thành mẫu đăng ký và trả phí không hoàn lại của Chương trình Bảo mật Giá thầu Hàng năm là $100,00. Chương trình bao gồm khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. 27 Tháng Năm, 2021
Đơn xin bảo mật giá thầu hàng năm 2021 PDF Khoản thanh toán này là bắt buộc để đấu thầu các hợp đồng của Thành phố Philadelphia. Tất cả các nhà thầu phải hoàn thành mẫu đăng ký và trả phí không hoàn lại của Chương trình Bảo mật Giá thầu Hàng năm là $100,00. Chương trình bao gồm khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Tháng Sáu 10, 2020
Đơn xin bảo mật giá thầu hàng năm 2020 PDF Khoản thanh toán này là bắt buộc để đấu thầu các hợp đồng của Thành phố Philadelphia. Tất cả các nhà thầu phải hoàn thành mẫu đăng ký và trả phí không hoàn lại của Chương trình Bảo mật Giá thầu Hàng năm là $100,00. Tháng Chín 6, 2019
Tên nhà cung cấp hoặc mẫu thay đổi địa chỉ PDF Các nhà cung cấp nên hoàn thành biểu mẫu này khi yêu cầu thay đổi tên nhà cung cấp và/hoặc địa chỉ của họ. Gửi các mẫu đơn đã hoàn thành và tài liệu hỗ trợ đến phlcontracts@phila.gov. Tháng Chín 6, 2019
Mẫu thông tin nhà cung cấp PDF Các nhà cung cấp muốn đấu thầu hợp đồng với Thành phố nên hoàn thành biểu mẫu này. Gửi các mẫu đơn đã hoàn thành và W-9 đến phlcontracts@phila.gov. Tháng Chín 6, 2019
Lên trên