Chuyển đến nội dung chính

Các quy định và biểu mẫu của Tổ chức Kinh doanh địa phương

Các doanh nghiệp địa phương có thể được ưu tiên về các hợp đồng của Thành phố. Để nhận được ưu tiên, các doanh nghiệp phải được đăng ký làm Tổ chức Doanh nghiệp Địa phương (LBE). Những tài liệu này có thể giúp các doanh nghiệp được chứng nhận là LBE.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin cấp chứng nhận Tổ chức Doanh nghiệp Địa phương PDF Sử dụng biểu mẫu có thể điền này để đăng ký chứng nhận Thực thể doanh nghiệp địa phương. Tháng Sáu 12, 2020
Bản tuyên thệ về tính đủ điều kiện tiếp tục của doanh nghiệp địa phương PDF Những người muốn tiếp tục được chứng nhận là Doanh nghiệp Địa phương phải ký, công chứng và nộp bản tuyên thệ này hàng năm. Tháng Chín 6, 2019
Các quy định của Tổ chức Doanh nghiệp Địa phương liên quan đến Tùy chọn đặt giá thầu địa phương PDF Quy tắc về đấu thầu hợp đồng Thành phố với tư cách là Thực thể Kinh doanh Địa phương. Tháng Chín 6, 2019
Dự luật 160709, Quy định của Tổ chức Kinh doanh Địa phương PDF Dự luật quy định các thực thể kinh doanh địa phương liên quan đến hợp đồng. Tháng Chín 6, 2019
Lên trên