Chuyển đến nội dung chính

Danh sách thực thể doanh nghiệp địa phương

Bộ phận Mua sắm cung cấp ưu tiên giá thầu cho các Thực thể Kinh doanh Địa phương được chứng nhận (LBE). Các doanh nghiệp này đủ điều kiện để được giảm giá đối với một số hợp đồng của Thành phố, theo Mục 17-109 của Bộ luật Philadelphia. Một doanh nghiệp phải trải qua một quá trình phê duyệt để trở thành một LBE được chứng nhận.

Bảng sau chứa danh sách các LBE đã được phê duyệt. Bạn có thể duyệt danh sách hoặc sắp xếp theo tên hoặc mã ZIP của LBE. Bạn cũng có thể xuất danh sách dưới dạng tệp CSV.

Xuất dữ liệu

Đầu trang