Chuyển đến nội dung chính

Đơn vị

Nhân viên của Phòng Mua sắm có được các dịch vụ, vật tư, thiết bị và xây dựng cho Thành phố. Họ đánh giá giá thầu với giá thấp nhất, đảm bảo những giá thầu đó đáp ứng nhu cầu của Thành phố và đảm bảo một quy trình công bằng và cởi mở.

Đơn vị Dịch vụ Khách hàng Mua sắm

Đơn vị Dịch vụ Khách hàng Mua sắm giám sát sự tham gia của khách hàng và nhà cung cấp của Bộ phận Mua sắm. Đơn vị này:

  • Hỗ trợ các nhà cung cấp và Sở thành phố với PHLContracts và các câu hỏi và yêu cầu liên quan đến Mua sắm khác.
  • Đăng ký nhà cung cấp trong PHLContracts.
  • Đặt lại mật khẩu trong PHLContracts.
  • Quản lý dữ liệu PHLContracts.

Đơn vị này cũng hỗ trợ bộ phận trong các hội thảo và hội thảo kinh doanh đa dạng để giáo dục và thu hút các doanh nghiệp địa phương, nhỏ và đa dạng.

Để liên hệ với Dịch vụ Khách hàng Mua sắm, hãy gọi (215) 686-4720 hoặc email phlcontracts@phila.gov.


Đơn vị Dịch vụ, Vật tư và Thiết bị

Đơn vị này quản lý các hợp đồng chính thức và không chính thức để mua sắm các dịch vụ, vật tư và thiết bị phi chuyên nghiệp của Thành phố, theo các yêu cầu của Điều 8, Chương 2 của Hiến chương Quy tắc Gia đình Philadelphia.

Cơ hội hợp đồng mở có thể được tìm thấy trên PHL Contracts.

Để liên hệ với Đơn vị Dịch vụ, Vật tư và Thiết bị về các loại hợp đồng này, hãy gọi (215) 686-4720 hoặc gửi email tới phlcontracts@phila.gov.


Đơn vị Public Works

Đơn vị này giám sát các hợp đồng chính thức để mua sắm các công trình công cộng và các cơ hội hợp đồng xây dựng cho các cơ sở thuộc sở hữu hoặc cho thuê của Thành phố.

Để liên hệ với Public Works về các loại hợp đồng này, hãy gọi (215) 686-4720 hoặc email phlcontracts@phila.gov.


Đơn vị xử lý/kiểm soát hàng tồn kho

Đơn vị kiểm soán/kiểm soát hàng tồn kho:

  • Theo dõi tài sản thông qua vòng đời mua, sở hữu và xử lý.
  • Tiến hành kiểm tra để đảm bảo rằng các nhà cung cấp vẫn tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng của họ.

Họ xác định và quản lý hàng tồn kho dư thừa có thể được bán thông qua việc sử dụng trang web của nhà cung cấp địa phương cung cấp các cuộc đấu giá trực tuyến của chính phủ cho:

  • Xe cộ.
  • Thiết bị.
  • Vật tư văn phòng dư thừa.
  • Hàng hóa thặng dư khác.

Đơn vị này cũng xem xét các Ứng dụng Thực thể Kinh doanh Địa phương để phê duyệt và thực hiện các cuộc điều tra tại chỗ khi cần thiết.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi (215) 686-4720 hoặc gửi email inventorycontrol@phila.gov.


Đơn vị pháp luật hợp đồng (CLU)

Thêm +
Đầu trang