Chuyển đến nội dung chính

Đa dạng nhà cung cấp

Thành phố Philadelphia đảm bảo rằng tất cả các hợp đồng được trao đều hỗ trợ các mục tiêu đa dạng.

Mục tiêu đa dạng về hợp đồng

Mua sắm làm việc với Văn phòng Cơ hội Kinh tế (OEO) để đảm bảo các mục tiêu đa dạng và hòa nhập được bao gồm trong tất cả các hợp đồng. Tất cả các hợp đồng của Thành phố yêu cầu một tỷ lệ phần trăm cơ hội nhà thầu phụ được cung cấp cho các Doanh nghiệp thiểu số, Phụ nữ hoặc Doanh nghiệp Khuyết tật (M/W/DSBE).

Các công ty muốn đăng ký làm nhà cung cấp M/W/DSBE với Thành phố Philadelphia nên liên hệ với Văn phòng Cơ hội Kinh tế.


Lên trên