Chuyển đến nội dung chính

Hợp đồng có sẵn

Thông tin về các hợp đồng có sẵn thông qua Thành phố Philadelphia.

Hợp đồng có sẵn

Thành phố mua sản phẩm và dịch vụ từ hàng ngàn nhà cung cấp mỗi năm. Các cơ hội hợp đồng, cả giá thầu niêm phong và Yêu cầu Đề xuất (RFP), được liệt kê ở một số nơi tùy thuộc vào loại dịch vụ mà bạn cung cấp hoặc sản phẩm mà bạn bán.

Để tìm kiếm nhiều trang web mua sắm cùng một lúc, bạn có thể truy cập Contracts Hub.


Thông báo về xây dựng, dịch vụ, vật tư, thiết bị và nhượng bộ

Bạn có thể đăng ký trên PHLContracts để nhận thông báo qua email về các cơ hội mới cho Dịch vụ, Vật tư và Thiết bị, Công trình Công cộng và Nhượng quyền.

Để được hỗ trợ, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng Mua sắm theo số (215) 686-4720 hoặc email phlcontracts@phila.gov.


Thông báo dịch vụ chuyên nghiệp

Bạn có thể đăng ký trên eContract Philly để nhận thông báo qua email về các cơ hội dịch vụ chuyên nghiệp mới.

Đầu trang