Chuyển đến nội dung chính

Cơ quan chứng nhận cho các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ, người khuyết tật

Thành phố Philadelphia cam kết đa dạng và Văn phòng Cơ hội Kinh tế (OEO) hỗ trợ các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật. Thành phố nhằm mục đích sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ hoặc người khuyết tật được chứng nhận trong các hợp đồng của Thành phố. Nếu bạn là một doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ hoặc người khuyết tật và muốn được chứng nhận, bạn phải làm như vậy với một cơ quan chứng nhận được công nhận. Tài liệu này liệt kê các cơ quan chứng nhận. Liên hệ với từng cơ quan để biết thêm chi tiết về quy trình chứng nhận của họ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Cơ quan chứng nhận doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ, người khuyết tật PDF Danh sách các cơ quan có thể chứng nhận các doanh nghiệp là thiểu số, phụ nữ hoặc người khuyết tật sở hữu. Tháng Mười 19, 2023
Lên trên