Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch hành động nhà ở

Kế hoạch Hành động Nhà ở là một kế hoạch chi tiết để đáp ứng nhu cầu nhà ở ở tất cả các mức thu nhập.

Tổng quan

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Sở Kế hoạch và Phát triển mới là tạo ra một kế hoạch nhà ở chiến lược. Kế hoạch Hành động Nhà ở bao gồm các chiến lược để giải quyết tình trạng vô gia cư và tăng sự sẵn có của nhà ở giá cả phải chăng, lực lượng lao động và giá thị trường. Kế hoạch phản ánh một quá trình thu thập ý kiến đóng góp từ cư dân trên toàn thành phố. DPD theo dõi tiến trình của chúng tôi để đáp ứng các mục tiêu của kế hoạch.


Khuyến nghị

Kế hoạch đưa ra 34 khuyến nghị để thực hiện trong năm năm tới. Mục tiêu của nó là:

  • Nhà ở cho những cư dân dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi.
  • Bảo tồn khả năng chi trả lâu dài.
  • Cung cấp các con đường để sở hữu nhà bền vững.
  • Khuyến khích tăng trưởng công bằng.
  • Cho phép sự phát triển hiệu quả.

Kế hoạch bao gồm các mốc quan trọng và mục tiêu. Thành phố sẽ cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về tiến độ hướng tới các mục tiêu của kế hoạch.


Đầu trang